بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۳ اردیبهشت

لذت از برکات 

نان روزانه 

 

 

۲۳ اردیبهشت / ۱۳ مِی

 

 

 

لذت از برکات

 

 

 

عیسی فقر و تنگدستی را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم 

 

 

بگذارید با ھم بھ لیست لعنت ھایی کھ در کتاب تثنیھ باب ٢٨ آمده نگاھی بیاندازیم. تمام باب  را بخوانید ، تا دریابید کھ آیا از برکات خداوند لذت می برید یا بار لعنت ھا را بر دوش می کشید. اگر فرزندان فدیھ شده خداوند ھستیم برکات بھ ما تعلق دارند نھ لعنت ھا. بیائید بھ طور خاص بر برکات و لعنت ھایی کھ در ارتباط با فقر و دولت است دقت کنیم . ” اما اگر صدای یھوه خدای خویش را نشنوید تا بھ ھوش بوده تمامی فرمان ھا و فرایض او را کھ من امروز بھ شما امر می فرمایم بھ جای آورید آنگاه ھمھ این لعنت ھا بر شما خواھد آمد و از شما پیشی خواھد گرفت . – سبد شما و ظرف خمیرتان زیر لعنت خواھد بود – بھ ھنگام ظھر ھمچون نابینایان کورانھ راه خواھید رفت و در راه ھای خود کامیاب نخواھید شد . ھمواره تحت ظلم و غارت خواھید بود و نجات دھنده ای نخواھد بود . – حال کھ یھوه خدای خویش را بھ سبب وفور نعمت شادمانھ و با خوشی دل خدمت نکردید دشمنان خویش را کھ خداوند بر ضد شما خواھد فرستاد در گرسنگی و تشنگی و عریانی و نیازمندی تمام بندگی ( ۴٨ ، ۴٧ ، ٢٩ ، ١٧ ، ١۵ : ٢٨ تثنیھ . ” ( کرد خواھید اراده خداوند در آیھ ۴٧ بیان شده است. ما باید خداوند را با شادی و خوشی قلب خدمت کنیم تا وفور نعمات را تجربھ کنیم . وفور نعمت کلمھ قشنگی است کھ بارھا در انجیل تکرار شده و معنی اصلی این کلمھ یعنی کھ تو بھ ھیچ چیزی احتیاج نخواھی داشت بلکھ آنقدر اضافھ خواھی داشت کھ از باقیمانده برکات خود بھ دیگران ببخشی. اراده خدا این است کھ ما بھ عنوان قومش برای تمام برکاتی کھ بھ ما عطا شده او را با خوشی و شادی خدمت کنیم .

 

 

خداوندم عیسی 

برای کارت بر صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم 

که برای تمام نعمات تو را با شادی و خوشی خدمت 

خواهم کرد. چونکه عیسی فقر و تنگدستی ما را

متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »