بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۲ مرداد

معنای کامل

نان روزانه

 

 

۲۲ مرداد / ۱۳ آگوست

 

 

معنای کامل

من در عیسی کامل گشته ام

 

 

 

واژۀ کمال باعث ترس برخی از مردم می گردد. آنھا فکر می کنند کھ کامل بودن بھ این معنا است کھ شما ھرگز ھیچ اشتباھی نکنید. ھیچ سخن اشتباھی نگویید و ھیچ خطایی از شما سر نزند. و این افراد می گویند : ” اگر ھدف این است من ھمین الان کنار می کشم زیرا این ھدف دست نیافتنی است. ” واژۀ کمال در کتاب مقدس آمده است و شما نمی توانید از آن فرار کنید و باید دیر یا زود با آن روبھ رو شوید. در کتاب مقدس کمال سھ معنا دارد اولین معنای آن بلوغ یا رشد کامل است. ھمۀ ما این را بھ عنوان ھدفی منطقی می دانیم. بالغ شدن چیزی نیست کھ باعث شود ما بترسیم. معنایی دیگر کمال این است کھ ما بدون ھیچ کمی و کاستی باشیم .بھ یاد داشتھ باشید کھ لزوما وجود یکی از این دو معنا دال بر وجود دیگری نیست. یک شخص ممکن است کاملاً بالغ باشد ولی ھنوز در قسمت ھای مختلفی از بدنش دارای کاستی ھایی باشد. ممکن است حتی او قسمتی از بدنش را نداشتھ باشد. مانند عضوی از بدن یا انگشت یا اندام ھای داخلی. دراین صورت با این کھ او بالغ است ولی کامل نیست. شخص دیگری ممکن است تمامی اعضای بدنش کامل باشد و صحیح کار کند ولی بالغ نباشد. در افسسیان باب ۴ آیھ ١٣ عبارت ” بلندای کامل قامت مسیح ” را می بینیم. واژۀ یونانی کامل بھ معنی ” ماھرانھ سخن گفتن و تناسب ” است. واژۀ دیگری در ھمین رابطھ در عبرانیان ٣:١١ آمده است جایی کھ می گوید کائنات بھ وسیلۀ کلام خدا شکل گرفت یعنی در کنار یکدیگر قرار گرفت. بنابراین واژۀ ” کمال ” بھ معنای قرار گرفتن چیزھایی در کنار یکدیگر است کھ ھمۀ قسمت ھای آن در ھماھنگی با قسمت ھای دیگر عمل کند و عملکرد صحیحی داشتھ باشد. در این جا سھ مفھوم مختلف وجود دارد. ” بلوغ ، کاملیت و یکپارچگی. ” قرار گرفتن صحیح اجزا در کنار یکدیگر بھ صورتی کھ ھمۀ اجزاء با یکدیگرعملکردی ھماھنگ و موزون داشتھ باشند ھدفی است کھ کتاب مقدس برای ما بھ عنوان ایماندار قرار داده است.

 

 

خداوندا

از تو به خاطر اینکه در من کار می کنی متشکرم.

اعلام می کنم که خداوند در حال کامل ساختن من است

و این به معنای بالغ ساختن ، کامل کردن و قرار دادن

من در مکانی است که او برای من در نظر گرفته است.

زیرا من در مسیح کامل گشته ام.

آمین.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »