بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۱ مرداد

دسترسی به روح القدس

نان روزانه

 

 

۲۱ مرداد / ۱۲ آگوست

 

دسترسی به روح القدس

از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم

 

 

ما بجز روح القدس روش دیگری برای دسترسی بھ خداوند نداریم. زیرا در الوھیت قانونی وجود دارد. کسی کھ بھ عنوان نماینده فرستاده می شود باید محترم شمرده شود تا فرد بتواند بھ الوھیت دسترسی داشتھ باشد. بنابراین وقتی کھ پدر پسر را فرستاد یعنی این کھ از این پس ھیچ کس نزد من بھ جزء از طریق پسرم نخواھد آمد. شما نمی توانید نمایندۀ من را دور بزنید و نزد من بیاید. زیرا در ھر شرایط و موقعیتی من از فرستاده خود حمایت می کنم. زمانی کھ عیسی کارش را بر زمین تمام کرد و بھ نزد پدر بازگشت پدر و پسر، روح القدس را فرستادند. بازھم این اصل صادق است.ما نمی توانیم بھ پدر و پسر دسترسی داشتھ باشیم مگر با روح القدس. ما نمی توانیم روح القدس را بھ کناری بنھیم و نزد پدر یا پسر بیایم.

 

 

” زیرا به واسطه ای او (عیسی مسیح) ھر دو (یھودی و غیر یھودی) توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم.

( افسسیان ٢:١٨ )

 

 

نمی توانیم روح القدس را حذف کنیم و ھنوز بھ حضور پدر دسترسی داشتھ باشیم. بسیاری از مسیحیان براین حقیقت تمرکز می کنند کھ ما از طریق پسرش عیسی بھ حضور خداوند دسترسی داریم و این کاملا صحیح است. اما ھمۀ حقیقت این نیست. ما از طریق پسر و بھ وسیلۀ روح القدس بھ پدر دسترسی داریم. ھمچنین پدر زمانی کھ ما در پسر ھستیم از طریق روح القدس در ما ساکن می شود. در ھر کدام از این فرایند خواه ما بھ سوی خداوند برویم یا خداوند اعظم از این فرایند است. ما از طریق روح القدس بھ پسر و ِ نزد ما آید باز روح القدس قسمت سپس بھ پدر دسترسی داریم. زمانی کھ ما در پسر ھستیم پدر از طریق روح القدس در ما ساکن می گردد. اگر ما روح القدس را از این نقشھ بیرون بگذاریم ھیچ دسترسی بھ خداوند نخواھیم داشت و خداوند نیز دسترسی بھ ما نخواھد داشت. ما کاملا در این قسمت متکی بھ روح القدس ھستیم .

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که می توانم نزدت بیایم.

اعلام می کنم که من برای دسترسی به

پسر و پدر کاملا بر روح القدس تکیه دارم.

من از طریق روح القدس به پدر دسترسی دارم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »