بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۰ مرداد

یک راه به سوی آزادی

نان روزانه

 

 

۲۰ مرداد / ۱۱ آگوست

 

یک راه به سوی آزادی

از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم

 

 

 

این واقعیتی حیاتی است کھ روح القدس دارای شخصیت است و نھ تنھا او یک شخص است بلکھ او خداوند است. ھمان قدر کھ خدای پدر و خدای پسر خداوند ھستند. او با دو عضو دیگر  الوھیت از اقتدار یکسانی برخوردار است. بنابراین ما باید ھمان نگرش محترمانھ را نسبت بھ روح القدس داشتھ باشیم کھ نسبت بھ پدر و پسر داریم. در دوم قرنتیان ٣:١٧ پولس این جملۀ ساده را بیان می کند.

 

 

” خداوند روح است و ھرجا روح خداوند باشد آنجا آزادی است .”

( دوم قرنتیان ٣ : ١٧ )

 

 

در این متن بین اسیر قانون بودن و آزادی تضادی وجود دارد. تنھا یک راه بھ سوی آزادی وجود دارد. ھر جا روح القدس است آنجا آزادی است. برخی از مسیحیان نظرات عجیب و غریبی دربارۀ آزادی دارند. برخی از آنھا می گویند کھ اگر ما روز یکشنبھ در جلسھ روی سن نرقصیم در آن صورت آزادی نداریم. یا اینکھ اگر ما دست نزنیم آزادی نداریم. برخی از واعظان فکر می کنند اگر آنھا روی سن بالا و پایین نپرند یعنی آنھا آزادی ندارند. آزادی دنبال کردن برنامھ ای خاص در کلیسا نیست. انجام حرکات خاصی مانند بالا بردن دست ھا نیست. این می تواند آزادی باشد اما بھ ھمان صورت می تواند تبدیل بھ اسارت شود. این بستگی بھ آن دارد کھ آیا روح القدس شما را بر می انگیزاند تا آن کار را انجام دھید یا اینکھ آن کار را بر اساس یک سنت مذھبی انجام می دھید. سنت مذھبی باعث اسارت و روح القدس باعث آزادی می گردد .

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که می توانم به حضورت بیایم.

اعلام می کنم که هرجا روح خداست

آنجا آزادی است و من به حضور خداوند

از طریق روح القدس دسترسی دارم.

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »