بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۹ مرداد

آنچه ما را نزد پدر می آورد

نان روزانه

 

 

۱۹ مرداد / ۱۰ آگوست

 

 

 

آنچه ما را نزد پدر می آورد

از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم 

 

 

 

عیسی گفت :

 

 

” من راه ، راستی و حیات ھستم. ”

( یوحنا ١۴:۶ ) ً

 

 

نقل قول می کنیم زیرا آیۀ مورد علاقھ ما برای بشارت است. اما با این این آیھ را معمولا وجود بسیار کم پیش می آید کھ لحظھ ای در معنای آن تعمق کنیم. اگر یک راه ما را بھ جایی نرساند بی معنا خواھد بود. راه ھمان ھدف و مقصد نیست. وقتی عیسی می گوید کھ من یک راه  ھستم منظورش این است آمده ام تا شما را جایی ببرم. عیسی ما را کجا می برد؟ او چنین توضیح می دھد : ھیچ کس جز بھ وساطت من نزد پدر نمی آید . ( آیۀ ۶ ( بھ عبارتی دیگر او  چنین می گوید : من راه بھ سوی پدر ھستم. من مکاشفۀ خدای پدر ھستم. اگر مرا دیدید پدر را دیده اید ( آیات ٧ الی ٩ را مطالعھ کنید. ) بار دیگر بھ تمامی سھ اقنوم تثلیث در این آیھ اشاره شده است. از طریق پسر و بھ وسیلھ روح القدس بھ سوی پدر می رویم. پس پدر آن مقصد است. اگر شما پدر را از این آیھ در بیاورید این آیھ بی معنا خواھد بود. ھدف آشکار شدن پدر و قرار گرفتن ما در حضور اوست. اگر ما از تحقق آن ھدف باز ایستیم آن ھدفی کھ عیسی برای آن آمده است را از دست داده ایم.

 

 

“زیرا مسیح نیز یک بار برای گناھان رنج کشید، پارسایی برای بدکاران تا شما را نزد خدا بیاورد او در عرصه جسم کشته شد اما در عرصه روح زنده گشت ”

( اول پطرس ٣:١٨ )

 

 

چرا عیسی مرد؟ تا گناھان ما بخشیده شود. بلھ اما این تنھا مرحلھ اول این فرایند است. ھدف این است کھ ما را نزد خداوند ببرد.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که می توانم به حضور تو بیایم.

اعلام می کنم که عیسی برای هدف عالی یعنی

آوردن ما نزد خداوند مرد تا من بتوانم از طریق

روح القدس به خداونددسترسی داشته باشم .

آمین.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »