بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۹ اردیبهشت

فیض کامل؛ کافی و حتی بیشتر 

نان روزانه

 

 

۹ مِی

 

 

 

فیض کامل؛ کافی و حتی بیشتر

 

 

عیسی فقر و تنگدستی را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم 

 

 

 

مسکین بودن بھ معنای گرسنگی ، تشنگی ، عریانی و محتاج ھمھ چیز بودن است.( تثنیھ ٢٨ ۴٨ را مطالعھ کنید. ) چھ زمانی عیسی دقیقاً مسکین گشت ؟ عیسی از زمانی کھ گناھان ما را : بر خود گرفت مسکین شد. از آن لحظھ بھ بعد او عمیق و عمیق تر در فقر ما شریک شد و آنرا بر خود گرفت. از زمانی کھ او بر صلیب، بھ طور کامل، فقر ما را بر خود پذیرفت، مسکنت او آشکار گشت. بدانید کھ بر صلیب مسکنت او تنھا مسکنت روحانی نبود بلکھ او از لحاظ جسمی و مادی نیز مسکین گشت. بنابراین منطق اً وفور نعمت و برکات ما نیز تنھا روحانی نخواھد بود. عیسی کاملاً از لحاظ مادی مسکین و فقیر گشت تا ما بتوانیم برکت یافتھ و ھمھ نیازھای مادی و فیزیکی خود را بدست آوریم و حتی چیزی برای ما باقی بماند تا بتوانیم دیگران را در آن شریک بگردانیم. در دوم قرنتیان ٩ : ٨ قسمت دوم آیھ بھ طور مشخص بھ این حقیقت اشاره می کند کھ عیسی لعنت فقر ما را بر خود گرفت.” و خدا قادر است ھر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در ھمھ چیز ھمواره ھمۀ نیازھای تان برآورده شود و برای انجام ھر کار نیکو، بھ فراوانی ِداشتھ باشید. ” خدای ما خدایی خسیسی نیست بلکھ او نھ تنھا بھ اندازه نیاز ما می بخشد بلکھ فراتر از آن را نیز می بخشد. این معنای وفور نعمت است. در آیھ بالا بارھا از کلمات فراوانی ،ھمھ و ھر استفاده شده است . نمی دانم کھ آیا می توان واضح تر بھ این مطلب اشاره کرد یا نھ؟ این آیھ چھ چیزی را تشریح می کند؟ فیض خداوند را. در دوم قرنتیان بابھای ٨ و ٩ بارھا درباره پول صحبت می شود. واژه کلیدی فیض است . این واژه ٧ بار در باب ھشتم و ٢ بار در باب نھم آمده است . فیضی وجود دارد کھ در قلمرو پول عمل می کند. با این حال مسیحیان معتقد کمی وجود دارند کھ بتوانند بھ طور کامل مفھوم فیض خداوند را درک کنند. در یافتھ ام آنانی کھ بیشتر در مورد فیض صحبت می کنند ھمانانی ھستند کھ معنای آنرا کمتر درک کرده اند .

 

 

خداوندم عیسی 

از تو به خاطر کارت بر صلیب متشکرم. ا

علام می کنم که عیسی کاملاً فقیر شد تا 

فیض خداوند برای من فزونی یابد 

حتی در قسمت های مالی. زیرا 

عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد 

تا ما در دولت او سهیم باشیم

.آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »