بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۶ مرداد

نان روزانه

 

 

۱۶ مرداد /۸ آگوست

 

 

 

درب و شبان

از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم

 

 

 

عیسی گفت :” من در ھستم . ” ( یوحنا ١٠:٩) دو آیه پس از آن او می گوید : ” من شبان نیکو ھستم . ” ( آیۀ ١١ ) آیا تا کنون فکر کرده اید که چگونه او ھم درب است و ھم شبان؟ بسیار ساده و در ھمین حال عمیق است. مسیح مصلوب شده در است. مسیح قیام کرده شبان است. اما اگر می خواھید مسیح قیام کرده شبان شما باشد باید از طریق مسیح مصلوب شده کھ در است وارد شوید. تنھا آنانی کھ از طریق مسیح مصلوب شده وارد می شوند مسیح قیام کرده را می توانند بھ عنوان شبان خود داشتھ باشند.

 

 

” زیرا به واسطه ای او (عیسی مسیح) ھر دو (یھودی و غیر یھودی) توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم . ”

(افسسیان٢:١٨ )

 

 

تنھا یک راه یعنی عیسی و یک روح یعنی روح القدس می تواند ما را بھ سوی پدر ھدایت کند. اگر نمی خواھید از طریق عیسی وارد شوید بنابراین روح القدس را نخواھید داشت تا شما را بھ نزد پدر ھدایت کند. روح القدس ھیچ روش دیگری جز عیسی مصلوب شده را برای دست یابی بھ حضور پدر نمی پذیرد. تنھا زمانی کھ از طریق عیسی، یعنی در وارد می شوید ، حضور و شھادت مافوق طبیعی روح القدس را ھمراه خود خواھید داشت. مسیحیت واقعی شھادت و تایید الھی را ھمراه خود دارد. اگر این شھادت وجود ندارد باید بپرسیم کھ چرا وجود ندارد. زیرا خداوند وعده داده کھ حقیقت را محترم شمارد و آن را از طریق تائید مافوق طبیعی محترم بدارد. او در ھمھ تاریخ کتاب مقدس این کار را انجام داده است.

 

 

خداوندا

متشکرم که می توانم به نزد تو بیایم و

اعلام می کنم که تنها یک راه وجود دارد و

آن عیسی و تنها یک روح وجود دارد که آن

روح القدس است که ما را به سوی پدر هدایت

می کند. من از طریق روح القدس به پدر

دسترسی دارم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »