بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۸ مرداد

ما یک خانواده هستیم

نان روزانه

 

 

۱۸ مرداد /۹ آگوست

 

 

 

ما یک خانواده هستیم

از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم

 

 

در عھد جدید قوم خداوند بھ ندرت با عناوین ” مسیحیان ” یا حتی ” ایمانداران ” خوانده می شوند متداول ترین عنوانی کھ برای آنھا بکار می رود واژه ” برادران ” است کھ بھ عضویت آنھا در یک خانوادۀ روحانی اشاره می کند. زمانی کھ پولس در افسسیان ٢:١٨ می نویسد زیرا بھ واسطۀ او عیسی مسیح ھر دو یھودی و غیر یھودی توسط یک روح بھ حضور پدر دسترسی داریم دقت کنید کھ از تمام سھ اقنوم تثلیث در اینجا نام می برد. از طریق عیسی پسر ما بھ خدای پدر بھ وسیلھ ای روح القدس دسترسی داریم. آیۀ بعدی نتیجھ ای شگفت انگیز را آشکار می سازد.

 

 

” پس دیگر نه بیگانه و اجنبی بلکه ھموطن مقدسین و عضو خانوادۀ خدائید. ”

( آیۀ ١٩ ) 

 

 

واژۀ ” ھموطن ” امروزه بھ بھترین نحو با واژۀ ” خانواده ” تعریف می شود. زیرا عیسی توانست بھ حضور خداوند دست یابد پس ما نیز اعضای خانوادۀ خداوند گشتھ ایم. شکل یک خانواده براساس رابطھ ای کھ اعضای آن با پدر دارند تعریف می شود. در زبان یونانی عھد جدید شباھت بسیار بین واژه ھای پدر و خانواده وجود دارد. واژۀ پدر ” پاتر ” و واژۀ خانواده ” پاتریا ” است کھ از خود کلمۀ پاتر مشتق می شود. این رابطھ در دعای پولس بھ وضوح دیده می شود :

 

 

” از این رو زانو می زنم در برابر پدر که ھر خانواده ای در آسمان و بر زمین از او نام می گیرد . ”

( افسسیان ٣ : ١۴ – ١۵ ) 

 

در اینجا بھ کار گیری زیبای واژۀ پدر و خانواده را می بینیم. از واژۀ خدای پدر یعنی پاتر کل خانواده یعنی پاتریا در آسمان و بر زمین نام گذاری می شوند. خانواده از وجود یک پدر می آید و زمانی کھ خداوند پدر ماست ما نیز اعضای خانوادۀ او ھستیم.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که می توانم نزدت بیایم.

اعلام می کنم که من عضو خانواده الهی شده و از

طریق روح القدس به حضور پدر دسترسی دارم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »