بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۶ مرداد

راهی به سوی پدر

نان روزانه

 

 

۱۶ مرداد /۷/آگوست

 

 

 

راهی به سوی پدر

از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم

 

 

 

ھیچ راھی بجز عیسی مسیح مصلوب شده برای رسیدن بھ نزد پدر وجود ندارد. ما تنھا توسط روح القدس و از طریق عیسی بھ حضور پدر دسترسی داریم. تنھا یک روح است کھ بھ انسان توانایی دسترسی بھ پدر را می بخشد و آن روح القدس است و روح القدس تنھا از طریق خداوند عیسی مسیح عمل می کند. اگر شما از درب دیگری بھ جز عیسی وارد شوید یا اگر از طریق ھر روح دیگری بخواھید وارد شوید نخواھید توانست بھ حضور خداوند دسترسی داشتھ باشید. در آن زمان شما تنھا بھ قلمرو شیطان دسترسی دارید. شما بھ جای اینکھ بھ قلمرو نور  بروید بھ قلمرو تاریکی وارد خواھید شد. بھ یاد داشتھ باشید کھ شیطان می تواند خود را بھ شکل فرشتھ نور ظاھر کند و خادمان خود را بھ جای خادمان پارسایی بنمایاند.( دوم قرنتیان ١١ : ١۴ – ١۵ را نگاه کنید. ) آنھا اغلب واژه ھای زیبا ، شیرین و محبت آمیزی را بکار می برند و عباراتی طولانی و شیوا بیان می کنند. حتی ممکن است برای اینکھ بتوانند شما را وارد قلمرو تاریکی گردانند از آیات کلام نقل قول کنند. آنھا می توانند خود را بھ شکل فرشتھ نور بگردانند و این کار را انجام دھند. اگر شما از طریق عیسی مسیح مصلوب وارد نمی شوید و اگر شما از طریق روح القدس بھ نزد پدر نمی روید ممکن است شما در فرقھ ای دروغین عضو شوید و وارد قلمرو ماوراء طبیعی آن فرقھ ھا شوید. من در آن شرایط بودم و می دانم کھ چگونھ است. قبل از آنکھ عیسی را بیابم من یوگا کار می کردم. اوقاتی وجود داشتھ کھ من از حالت طبیعی خارج می شدم اما حتی در آن زمان نیز آن حالت مرا می ترساند. آن را دوست نداشتم و یک بار تصمیم گرفتم کھ دیگر ادامھ ندھم. چندین سال بعد کھ با انجیل و قوت روح القدس روبھ رو شدم دیوار بزرگ و مانع ذھنی یوگا کھ بین من و عیسی وجود داشت با معجزه شکست و او مرا آزاد کرد. من دربارۀ روح ھای شریر اطلاعی نداشتم اما می خواستم نزد عیسی بیایم و تا زمانی کھ آن شرارت ھنوز کنترل خودش را از ذھنم برنداشتھ بود نمی توانستم بھ عیسی دست یابم. ممکن است شما تئوری این مطالب را بدانید ولی من آن را تجربھ کردم. این یکی از ھزاران روشی است کھ ممکن است افراد فریب خورده و وارد قلمرو شیطان شوند و اسیر گردند.

 

 

خداوندا از تو متشکرم .

خداوندا متشکرم که می توانم نزدت بیایم.

اعلام می کنم که از طریق عیسی مسیح مصلوب

و از طریق روح القدس به نزد پدر وارد می شوم.

من از طریق روح القدس به حضور خداوند

دسترسی دارم .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »