بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۶ تیر

ثمره ای روحانی 

نان روزانه 

 

 

۱۶ تیر / ۷ جولای

 

 

 

ثمره ای روحانی

با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم 

 

 

 

پرستش عملی است کھ از طریق آن ما با خداوند ارتباط ایجاد کرده و با او یک روح  می شویم. برای ھمین است کھ پرستش بالا ترین فعالیتی است کھ وجود بشر می تواند آن را انجام مجددا در پرستش با خداوند می پیوندیم شروع بھ ثمردھی می کنیم. پرستش در ً دھد. زمانی کھ ما زندگی یک مسیحی ضمیمھ ای نیست کھ بھ جلسات اضافھ شده باشد، بلکھ نقطھ اوج جلسات و زندگی ماست و تایید آن است. می خواھم بدون توھین بھ کسی چنین توضیح دھم کھ پرستش نقطۀ اوج ازدواج ما با خداوند است. ما در روح با او می پیوندیم و ھمانند پیوند ازدواج ھمواره این پیوند با ھدف باروری است و آن زمان ثمرات روحانی در زندگی ما نمایان می شود. باید با ھویت ھمسری کھ بھ او می پیوندیم آشنایی داشتھ باشیم. پولس در غلاطیان ۵ :١٩ – ٢١ چنین می گوید :

 

 

” اعمال نفس روشن است بی عفتی، نا پاکی و ھرزگی، بت پرستی و جادوگری، دشمنی، ستیزه جوئی، رشک و خشم، جاه طلبی، نفاق، دسته بندی، حسد، مستی، عیاشی و مانند این ھا. چنانکه پیشتر به شما ھشدار دادم باز ھم می گویم که کنندگان چنین کارھایی پادشاھی خدا را به میراث نخواند برد . ” 

 

 

ً . ممکن است شما بھ مردم بگوئید کھ فردی روحانی ھستید آشکار ھستند اعمال جسم کاملا اما اگر در واقع فردی جسمانی باشید این امر خود را آشکار خواھد ساخت. اجازه دھید این سوال را از شما بپرسم. آیا می خواھید فرزندان تان کارھای کھ در این متن از غلاطیان آمده است را انجام دھند ؟ این آن نتیجھ ای است کھ جسم بھ بار می آورد. در تمامی آن لیست شما حتی یک واژه نیکو نیز نمی توانید بیابید . جسم نمی تواند ھیچ چیز قابل قبولی برای خداوند تولید کند. جسم فاسد شده است . عیسی گفت کھ یک درخت فاسد و خراب شده نمی تواند میوه خوب بیاورد. ( متی ٧:١٨ را مطالعھ کنید.) و ببینید کھ این امر غیر ممکن است.

 

خداوندا 

از تو متشکرم که مرا با خود پیوند داده ای.

اعلام می کنم که هدف من پیوستن با خداوند است 

تا بتوانم از این طریق ثمرات روحانی به بار آورم.

اعلام می کنم که من با خداوند پیوسته ام و من با 

او یک روح گشته ام. 

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »