بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۵ مرداد

تکیه به روح القدس

نان روزانه

 

 

۱۵ مرداد / ۶ آگوست

 

 

 

تکیه به روح القدس

از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم

 

 

 

ما در طبیعت جسمانی خود دارای نقاط ضعف متفاوتی ھستیم. این نقاط ضعف تنھا مربوط بھ جسم ما نمی باشد بلکھ مربوط بھ فکر و درک ماست. این ضعف ھا خود را بھ دو شکل آشکار می سازند. اول اینکھ ما نمی دانیم باید برای چھ چیزی دعا کنیم و دوم حتی وقتی می دانیم باید برای چھ دعا کنیم نمی دانیم کھ چطور آن دعا را انجام دھیم. بنابراین مجبور ھستیم کاملا بر روح القدس تکیھ داشتھ باشیم. او است کھ می تواند بھ ما نشان دھد برای چھ و چگونھ دعا کنیم . ( رومیان ٢٨ : ٢۶ – ٢٨ را مطالعھ کنید. ) پولس در کتاب افسسیان بر توکل ما بھ روح القدس تاکید می کند تا روح القدس بتواند بھ ما دعایی قابل قبول در حضور خداوند عطا نماید. او تاکید می کند کھ تنھا عیسی و روح القدس ھستند کھ می توانند پدر را در دسترس ما قرار دھند.

 

 

” زیرا به واسطه ای او (عیسی مسیح) ھر دو (یھودیان و امت ھا ) توسط یک روح ( روح القدس ) به حضور پدر دسترسی داریم. ”

( افسسیان ٢ : ١٨ )

 

 

در اینجا دو شرطی کھ برای یک دعای قابل قبول وجود دارد با یکدیگر ترکیب شده اند. ازطریق عیسی و توسط روح القدس کھ ھر دوی آنھا ضروری ھستند. ھیچ نیروی طبیعی وجود ندارد کھ بتواند صدای ناتوان و بی ارزش انسانی ما را از زمین بھ سوی خداوند در آسمان بھ نزد تختش بالا ببرد. تنھا قدرت ماورالطبیعی روح القدس می تواند این کار را انجام دھد. بدون او ما ھیچ دسترسی بھ خداوند نداریم.

 

 

خداوندا

متشکرم که می توانم نزد تو بیایم . اعلام می کنم

که کاملا به روح القدس تکیه دارم. اوست که به من

از طریق عیسی به حضور پدر دسترسی می بخشد.

من از طریق روح القدس به حضور خداوند دسترسی دارم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »