بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۴ مرداد

رابطه با پدرمان

نان روزانه

 

 

۱۴ مرداد / ۵ آگوست

 

 

 

رابطه با پدرمان

من به عنوان فرزند خداوند،به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام

 

 

 

در دو آیۀ آخر از باب ١٧ انجیل یوحنا ما شاھد آخرین سخنان عیسی با شاگردان ھستیم کھ قبل از رنج ھا و مرگش بازگو می شود. ایمان دارم کھ این دو آیھ نقطۀ اوج ھدف اناجیل است. در این جا قسمتی از دعایی کھ عیسی کرد را بررسی می کنیم. ” ای پدر عادل دنیا تو را نمی شناسد اما من تو را می شناسم و اینھا دانستھ اند کھ تو مرا فرستاده ای من نام تو را بھ آنھا شناساندم و خواھم شناساند. ” ھدف از آمدن عیسی این بود تا پدر را مکشوف سازد. در عھد عتیق بندرت از واژه پدر برای خدا استفاده شده است. تنھا کسی کھ می توانست کاملا خداوند را مکشوف سازد خود پسر بود. سپس عیسی می گوید : ” من نام تو را بھ آنھا شناساندم و خواھم شناساند تا محبتی کھ تو بھ من داشتھ ای در آنھا نیز باشد و من نیز در آنھا باشم . ” آیۀ ٢۶ ھدف نھایی مژدۀ نجات را ایجاد رابطھ ای محبت آمیز با خداوند می داند کھ در آن خداوند ما را محبت می کند دقیقا ھمان طور کھ عیسی را محبت می کرد. ھدف این است تا ما بتوانیم وارد خانوادۀ الھی گردیم و با خداوند بھ عنوان پدر خود ارتباط داشتھ باشیم. ھمان رابطھ ای کھ عیسی با او دارد. این موضوع بھ ما این امکان را می دھد تا خداوند را با ھمان محبتی کھ عیسی او را محبت نمود دوست داشتھ باشیم. نمی توانیم چیز بیشتری انتظار داشتھ باشیم. این حقیقت غیر قابل تصور است. آنچھ ما وارثش ھستیم فراتر از آن است کھ فکر انسانی ما بتواند آن را درک کند اما این ھدف و مقصود نھایی است و ھمھ موضوعات دیگر در جایگاه بعدی قرار می گیرند.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا در محبت برگزیده ای .

اعلام می کنم هدف نهایی و تصمیم من این است که

با خداوند به عنوان پدر خود وارد رابطه ای بر اساس

محبت شوم. زیرا من به عنوان فرزند خدا به

فرزند خواندگی پذیرفته شده ام.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »