بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۳ مرداد

جایگاه یک بلوغ

نان روزانه

 

 

 

 ۱۳ مرداد / ۴ آگوست

 

 

 

جایگاه یک بلوغ

من به عنوان فرزند خداوند،به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام 

 

 

 

ھدف خداوند برای ما این نیست که کودک باقی بمانیم. خداوند نقشه ای برای ما دارد و آن نقشه این است که تبدیل به فرزندان بالغی بگردیم. اما در این قسمت نیز ما محتاج روح القدس ھستیم. بدون وجود روح القدس ما نمی توانیم رشد کرده و بالغ شویم. پولس در رومیان ٨:١۴ گفت : ” زیرا آنان کھ از روح خدا ھدایت می شوند پسران خدایند . ” واژۀ پسران در این آیھ ھمان واژۀ فرزندم در آیات دیگر نیست. این واژه بھ معنای یک پسر بالغ است. او دارای مسئولیت است. آن کسی است کھ بر زندگیش کنترل دارد. کسی کھ می داند چگونھ باید عمل کند و دارای اقتدار است. اما ما چگونھ می توانیم بھ آن جایگاه از بلوغ برسیم ؟ پولس می گوید: ” آنانی کھ از روح خداوند ھدایت می شوند پسران خدایند ” دومین خدمت عالی روح القدس در زندگی ھای ما بھ عنوان اعضای خانوادۀ خداوند این است تا ما را بالغ سازد. اما این اتفاق تنھا از طریق یک فرایند رخ می دھد. از طریق ھدایت شدن توسط روح خداوند. ھیچ راه دیگری برای رسیدن بھ ما باید دائما . ھر روز ً بلوغ وجود ندارد و ھدایت شدن عملی است مستمر و دائمی. ھدایت شویم ھر ساعت و در ھر شرایطی باید توسط روح خداوند ھدایت شویم. این تنھا روشی است کھ می توانیم بھ عنوان پسران بالغ خداوند زندگی کنیم. تراژدی کھ امروزه در کلیسا وجود دارد این است کھ نجات یافتگان ھرگز نیاموختھ اند کھ چگونھ باید توسط روح خداوند ھدایت شوند و در نتیجھ ھرگز نمی توانند بھ بلوغ دست یابند. آن ھا ھمیشھ ھمان طور کھ ھستند باقی می مانند. آنھا بھ  گونھ ای ھمیشھ از لحاظ روحانی کودک باقی می مانند و این بھ آن دلیل نیست کھ آنچھ برای فرایند بلوغ نیاز است تدارک دیده نشده است بلکھ بھ خاطر این است کھ این افراد نتوانستھ اند درک کنند چگونھ می توانند از آن چھ تدارک دیده شده استفاده کنند. تدارکی کھ وجود دارد این است . ما باید با روح خداوند ھدایت شویم.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا در محبت برگزیدی.

اعلام می کنم من از طریق هدایت روح القدس

به سوی بلوغ پیش می روم و من توسط خداوند

به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »