بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۱ مرداد

فرزندان و وارثان 

نان روزانه

 

 

 

 ۱۱ مرداد / ۲ آگوست

 

 

 

فرزندان و وارثان

من به عنوان فرزند خداوند،به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام 

 

 

 

رومیان ٨ : ١۵ – ١٧ در این باره به مسیحیان می نویسد که از طریق ایمان شان به عیسی چه امکاناتی در اختیار آن ھا قرار می گیرد .

 

 

” چرا که شما روح بندگی را نیافتید تا باز ترسان باشید بلکه روح پسر خواندگی را یافته اید که به  واسطۀ آن ندا در می دھیم ابا پدر. و روح خود با روح ما شھادت می دھد که ما فرزندان خداییم و اگر فرزندانیم پس وارثان نیز ھستیم یعنی وارثان با خدا و ھم ارث با مسیح زیرا اگر در رنج ھای مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواھیم بود . ” 

 

 

در زبان آرامی یا عبری واژۀ ” ابا “معادل واژۀ بابا در انگلیسی است. بنابراین در اینجا می بینیم کھ رابطۀ صمیمانھ با خدای پدر مطرح است. خدایی کھ ما او را بابا خطاب می کنیم. خود روح خداوند است کھ این اطمینان و تضمین را بھ ما برای چنین کاری می دھد. کتاب مقدس بھ ما می گوید ما فرزندان خداییم اما روح خداوند شخصا ً این حقیقت را در قلب ھای ما تقویت می کند. ما فرزندان خداییم و زمانی کھ ما فرزند می شویم وارث نیز می گردیم و ما وارثین خدا و ھم ارث مسیح می گردیم. البتھ یک شرط در این جا بازگو می شود. ما باید شریک رنج ھای او نیز باشیم. بھ یاد داشتھ باشید کھ مروارید محصول فشار و تنگی است. مھم است کھ بدانیم معنای ھم ارث بودن چیست. این بدان معنا نیست کھ ھر کدام از ما تکھ ای از کل ارث را سھم خواھیم برد. بلکھ این بدان معنا است کھ عیسی بھ عنوان اولین پسر خداوند تمامی ارث را دارد و ما نیز از تمامی ارث در عیسی برخورداریم و ھر کدام از ما نسبت بھ کل ارث حق داریم کھ در واقع ارث عیسی است. تقسیم کردن یکی از قوانین ملکوت خداوند است. ھر کدام از ما سھم خود را نمی گیریم بلکھ با یکدیگر ھر آنچھ خدای پدر دارد را شریک می شویم و ھر آنچھ مسیح پسر دارد را نیز شریک می گردیم.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا در محبت برگزیده ای.

اعلام می کنم که من فرزند خداوند و هم ارث

با مسیح هستم. من توسط خداوند به

فرزند خواندگی پذیرفته شده ام .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »