بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۲ مرداد

محبت یک پدر

 

 

 

نان روزانه

 

 

 

 ۱۱ مرداد /۳ آگوست

 

 

 

محبت یک پدر

من به عنوان فرزند خداوند،به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام

 

 

 

خانوادۀ خداوند بھترین خانواده است. بار دیگر می گویم کھ اگر خانوادۀ تان بھ شما اھمیتی نداده اند بھ یاد داشتھ باشید کھ خداوند شما را می خواھد. شما پذیرفتھ شده اید و او اشتیاق بسیاری بھ شما دارد. چون ھر آنچھ او می کند حول محور شما می چرخد. پولس بھ قرنتیان کھ مسیحیان زیاد عالی نیز نبودند چنین می گوید : ” این ھا ھمھ بھ خاطر شماست ” ( دوم قرنتیان ۴ : ١۵ ( یعنی ھر آنچھ خداوند می کند برای ما است. زمانی کھ شما متوجۀ این حقیقت می شوید متواضع می گردید. زمانی کھ فیض خداوند را می بینید دیگر جایی برای کبر و غرور نمی ماند. عیسی قبل از مصلوب شدنش برای آنانی کھ او را پیروی می کردند دعا می کند. او ھمچنین برای آنانی کھ پس از آن او را پیروی خواھند کرد نیز دعا می کند. ( یوحنا ١٧:٢٠ را مطالعھ کنید.) آن دعا درباره رابطھ ما با خداوند بھ عنوان پدر ماست و چنین خاتمھ می دھد:

 

 

” ای پدر عادل دنیا تو را نمی شناسد اما من تو را می شناسم و اینھا دانسته اند که تو مرا فرستاده ای من نام تو را به آنھا شناساندم و خواھم شناساند تا محبتی که تو به من داشته ای در آنھا نیز باشد و من نیز در آنھا باشم . ”

( یوحنا ١٧ : ٢۵ – ٢۶ )

 

 

عیسی خداوند را بھ عنوان پدر بھ ما شناساند. یھودیان خدا را بھ عنوان یھوه می شناختند اما تنھا کسی کھ می توانست او را پدر معرفی کند پسر او بود. عیسی شش بار در دعا ھای خود نزد شاگردانش خداوند را پدر خطاب می کند. ( آیات ۵ – ١١ – ٢١ – ٢۴ – ٢۵ را بخوانید. ) زمانی کھ عیسی در آیھ ٢۶ دعا کرد کھ من نام تو را بھ آن ھا شناساندم و خواھم شناساند یعنی او بھ آشکار ساختن خداوند بھ عنوان پدر ادامھ خواھد داد. حالا می رسیم بھ ھدف از این مکاشفھ: ” تا محبتی کھ تو بھ من داشتھ ای در آنھا نیز باشد و من خداوند دقیقا ھمان گونھ کھ عیسی را محبت می کند ما را محبت می ً نیز در آن ھا باشم. ” ( یوحنا ١٧:٢۶ ) کند. ما ھمان قدر کھ عیسی برای خداوند عزیز بود برایش عزیز ھستیم. با این حال نکتۀ دیگری در این موضوع نھفتھ است و آن این است کھ چون عیسی در وجود ما ساکن است ما می توانیم خدای پدر را ھمان طور کھ عیسی او را دوست داشت دوست داشتھ باشیم .

 

 

خداوندا

متشکرم که تو مرا در محبت برگزیده ای.

اعلام می کنم که خداوند پدر من است و اودقیقاً

همان محبتی که نسبت به عیسی داشت رانسبت

به من دارد. من نیز همان گونه که عیسی پدر را

محبت می نمود او را محبت می نمایم.

من به عنوان فرزند خداوند به فرزند خواندگی

پذیرفته شده ام .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »