بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۰ مرداد

اسلحه کامل 

نان روزانه

 

 

 

۱۰ مرداد /  ۱  آگوست

 

 

 

اسلحه کامل

من به عنوان فرزند خداوند،به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام 

 

 

 

وسوسه ای که شیطان علیه ھر یک از ما به کار می برد دارای الگوی مشخصی است. اول اینکه او سعی می کند در ما نسبت به آنچه خداوند گفته ایجاد شک کند تا نسبت به این حقیقت که گناھان مان بخشیده شده و واقعا دوست دارد شک کنیم.او می خواھد که ما در مورد ً خداوند ما را این حقیقت که به عنوان فرزندان خدا پذیرفته شده ایم شک کنیم. شک کنیم که از لعنت رھائی یافته ایم. اما روش نھایی در میان تاکتیک ھایی که شیطان به کار می برد این است که ما را تشویق به عدم اطاعت نماید. عیسی برای شکست دادن شیطان تنھا از یک اسلحه استفاده کرد و آن اسلحه RHEMA و یا کلام خداوند بود که او بر زبانش جاری ساخت. عیسی با ھر کدام از وسوسه ھا با ھمان یک جمله مقابله می کند و آن جمله این است ” مکتوب است .” برای مثال به متی ۴ :۴ ، ٧ ، ١٠ نگاه کنید. ھر کدام از این آیات نقل قول مستقیمی از عھد عتیق ھستند. شیطان به ھیچ وجه نمی تواند در مقابل کلام خداوند که به طور مستقیم نقل قول می شود مقاومت کند. او در مقابل کلام خداوند ھیچ انتخابی ندارد و باید عقب نشینی کرده و شکست بخورد. عیسی در این چیز نمونه ای  کامل برای  ماست. او به حکمت خود و استدلالات خود اکتفا نکرد بلکه او به طور دقیق از ھمان اسلحه ای که به ما داده شده استفاده کرد یعنی کلام خداوند. امنیت ما در این است که از الگوی عیسی پیروی کنیم. شیطان ھزاران بار حکیم تر و قوی تر از ما است او می تواند در عدالت ما ھزاران عیب و ایراد پیدا کند. اما تنھا یک اسلحه است که او در مقابلش ھیچ دفاعی ندارد و آن کلام خدا است که با ایمان بر زبان جاری شود. بنابراین راھی که ما را از قلمرو لعنت خارج می سازد و ما را وارد قلمرویی دیگر می کند ایمانی است که  بر اساس مبادلۀ صورت گرفته بر صلیب عمل می کند. چنین ایمانی می داند که وعده ھای خداوند ھمواره محقق می شوند و موثر ھستند. در این مسیر وقتی از مسیح اطاعت می کنیم و صلیب او را برای خود می پذیریم از حقوق قانونی خود پا فراتر گذاشته و می توانیم از شادی و برکات لذت کامل برده و آنھا را تجربه کنیم. ما در نبرد خود با شریر از اسلحه روح استفاده می کنیم یعنی کلام خداوند که بر زبان مان جاری است.(افسسیان ۶ : ١٧ را مطالعه کنید.)

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا در محبت برگزیدی.

اعلام می کنم که در مقابل وسوسه ها و مبارزه

با شرارت ها از کلام خداوند استفاده می کنم.

اعلام می کنم که به عنوان فرزند خداوند

به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام .

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »