بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکم مرداد

قدوسیت چیست؟

نان روزانه

 

 

یکم مرداد / ۲۳ جولای

 

 

 

قدوسیت چیست؟

من مقدس هستم

 

 

 

در مورد قدوسیت تعاریف اشتباه بسیاری وجود دارد. بسیاری از مسیحیان سعی می کنند کھ با اجتناب از بعضی کارھا بھ قدوسیت دست یابند. آنھا فکر می کنند کھ اگر من این کار و آن کار را انجام ندھم در آن صورت من مقدس ھستم. اما این کار ھیچ ربطی بھ مقدس بودن ندارد. البتھ کارھای وجود دارد کھ وقتی شما مقدس باشید نمی توانید انجام شان دھید اما اگر فکر کنید کھ قدوسیت بھ معنای آن است کھ شما تعدادی از کارھای کھ انجام می دھید را متوقف کنید این دید گاه صحیحی نیست. پولس در کولسیان ٢:٢٠ می نویسد :

 

 

” پس حال که با مسیح نسبت به اصول ابتدایی این دنیا مرده اید

چرا ھمچون کسانی که گویی ھنوز به دنیا تعلق دارند تن به قواعد آن

می دھید . ” 

 

 

این دیدگاه بسیاری از افراد نسبت بھ قدوسیت است. یعنی تسلیم نمودن خود بھ مقررات و قوانین. پولس  در ادامھ لیستی از قوانینی کھ برخی از افراد برای دست یابی بھ قدوسیت انجام می دھند را می نویسد. ” قواعدی کھ می گوید این را لمس مکن و بھ آن لب نزن و بر آن دست مگذار. این ھا ھمھ مربوط بھ چیز ھای است کھ با مصرف از بین میرود و بر احکام و تعالیم بشری بنا شده است ھر چند بھ سبب در بر داشتن عبادت داوطلبانھ و خوار کردن خویشتن و ریا ضت بدنی ظاھری حکیمانھ دارد اما فاقد ھرگونھ ارزشی برای مھار تمایلات نفسانی است.” (آیات ٢١-٢٣ ) بھ عبارت دیگر اجتناب از برخی کارھا شما را مقدس نمی گرداند این نوع قدوسیت آن چیزی نیست کھ خداوند می خواھد. در متی ۵:١۶ عیسی رابطۀ میان قدوسیت واعمال ما را تشریح می کند:

 

 

” پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارھای نیک تان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است بستایند.”

 

 

این کھ ما اجازه دھیم نور ما بتابد بھ آن معنا است کھ ما کارھایی انجام دھیم کھ دیگران بتوانند از طریق ما خداوند را ببینند. این بھ معنی نگھ داشتن یک سری قوانین نیست. بلکھ این امری مثبت و نیرویی قدرتمند است. در واقع من ایمان دارم کھ قدوسیت مھم ترین نیرو در جھان است. گوشھ گیری ، داشتن روشی منفی در زندگی و نا امیدی در واقع فریب خود است.منظور خدا بھ ھیچ وجھ از قدوسیت این نیست.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا فرا خوانده ای.

اعلام می کنم که من اجازه می دهم نورم بتابد

و به عنوان نیرویی مثبت و قدرتمند عمل نماید

زیرا من مقدس هستم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »