بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۹ خرداد

ابدیت با خداوند  

نان روزانه 

 

 

۹ خرداد / ۳۰ مِی

 

 

ابدیت با خداوند

عیسی از زمین زندگان مقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم 

 

 

جنبه سوم حیاتی که ما در مسیح داریم نقطه اوج و کمال کار او بر صلیب است. این جنبه حضور ابدی ما در کنار پدر است و نه گذراندن ابدیت جدای از او و در جھنم.

 

زیرا خداوند، خود با فرمانی بلندآواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا، از آسمان فرود خواھد آمد. آنگاه نخست مردگانِ در مسیح، زنده خواھند شد. پس از آن، ما که ھنوز زنده و باقی مانده ایم، با آنھا در ابرھا ربوده خواھیم شد تا خداوند را در ھوا ملاقات کنیم، و بدین گونه ھمیشه با خداوند خواھیم بود. “

 

                                                             ( اول تسالونیکیان ۴ : ١۶ – ١٧ )

 

 

کمال نجات  ما  ، بودن در حضور خداوند در ابدیت است. دو باب آخر کتاب مکاشفه زندگی ابدی ما را در حضور خداوند تشریح می کند.

 

سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اوّل و زمین اوّل سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت. و شھر مقدّس اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین می آمد، آماده شده ھمچون عروسی که برای شوھر خود آراسته شده باشد. “

 

                                                            ( مکاشفه ٢١ : ١ – ٢ )

 

به اعتقاد من اورشلیم جدیدی که از آسمان پائین می آید ھمان کلیسا است. جایی که خداوند دائما در آن ساکن است. یکی از اھداف خداوند برای کلیسا این است که بتواند در آن ساکن شود و برای ھمیشه در آن زندگی کند آیه ٣ در کتاب مکاشفه باب ٢١ چنین می گوید :

 

” و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گفت: «اینک، مسکن خدا با آدمیان است، و او با آنھا ساکن خواھد شد؛ و ایشان قوم او خواھند بود، و خود خدا با ایشان خواھد بود و خدای ایشان خواھد بود. “

 

                                                                   ( مکاشفه ٢١ : ٣ )

 

 

خداوندم عیسی 

به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم.

اعلام می کنم که من تا به ابد در حضور خداوند 

ساکن خواهم شد و از او جدا نخواهم بود. زیرا 

عیسی از زمین زندگان منقطع گشت تا من بتوانم 

تا ابد به خدا بپیوندم. 

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »