بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۸ فروردین

شفای شکسته دلان

نان روزانه 

 

 

۸ فروردین / ۲۸ مارس

 

 

 

شفای شکسته دلان

خداوند قومش را ترک نخواهد کرد 

 

 

 

در مزمور ١۴٧ : ٢- ٣ چنین می خوانیم :

” خداوند اورشلیم را بنا میکند، و رانده شدگان اسرائیل را گرد می آورد. زیرا او پشتبندھای دروازه ھایت را مستحکم میگرداند، و فرزندانت را در اندرونت برکت میدھد. ” 

 

این واژه ھا زیبا ھستند ولی مھم ترین نکته در مورد این واژه ھا این است که آنھا در عصر ما تحقق یافتند. من تحقق این واژه ھا را مشاھده کرده ام. بار دیگر یادآوری می کنم زمانی که بعد از ٢٠٠٠ سال قوم اسرائیل در ماه می ١٩۴٨ به عنوان قوم و کشوری مستقل شناخته شد من این فرصت را داشتم که در اورشلیم باشم. او اسیران اسرائیل را باز می گرداند. او شکسته دلان را شفا می دھد و بر زخمھای آنھا مرھم می گذارد. این خبر خوشی برای ھمه ماست که به سوی خداوند باز می گردیم. این خبر خوش برای قوم خداوند اسرائیل است. این خبر ھمچنین مژده ای برای کلیسای عیسی مسیح است زیرا ھمان خدایی که قوم اسرائیل را جمع می کند کلیسای خود را نیز نزد خود جمع خواھد کرد و ما را به ارث خود خواھد رساند و جراحات ما را شفا داده و قلبھای شکسته ما را احیا خواھد کرد. یکی از خدمات خاص روح القدس شفای شکسته دلان است. خدمت به افرادی که قلب شان مجروح شده است. اگر شما بر قلب خود جراحتی دارید چنین دعا کنید : ” خداوندا اکنون زمان احیای من است زیرا زمانی که تو قوم خود را گرد می آوری تو شکسته دلان را شفا می بخشی و بر زخم ھای شان مرھم می نھی. خداوندا تو از زخمی که در قلب من ساکن بوده آگاه ھستی از تو می خواھم که مرا شفا دھی و انگشت نا مرئی خود یعنی روح القدس را به قسمت ھایی که تیغ ھیچ جراحی به آنجا نمی رسد فرو کنی و آن زخم و جراحت را شفا دھی تا من تر و تازه بگردم.”

 

 

خداوندا

تو را شکر می کنم که نسبت به قوم خود 

متعهد بوده ای. اکنون برای آن قوم شفاعت می کنم 

اعلام می کنم همانطور که خداوند شکسته دلان را 

شفا می هد و زخم های آنها را می بندد دلشکستگان 

را نیز التیام می بخشد و زخم هایشان را می بندد.

او همچنین شفا و احیا را به زندگی من می آورد 

زیرا خداوند قومش را ترک نخواهد کرد. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »