بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۶ تیر

نتایج عامل شمردگی 

نان روزانه 

 

 

 

۶ تیر / ۲۷ ژوئن

 

 

 

نتایج عامل شمردگی

 

من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام 

 

 

 

 

عادل شمردگی نتایجی مشخص و فوری در زندگی ما بھ بار می آورد. تمامی جوانب زندگی ما از قبیل رفتار، روابط و تاثیر گذاری مان در خدمات مسیحی ھمھ و ھمھ بھ این موضوع بستگی دارد کھ چقدر معنی عادل شمردگی را درک کرده باشیم . در امثال ٢٨:١ چنین می خوانیم : ” شریران می گریزند حتی آنگاه کھ تعقیب کننده ای نیست اما پارسایان ھمچون شیر شجاع اند. “امروزه مسیحان شجاع بسیار کمند و بیشتر آنھا کم رو و خجالتی ھستند. اکثر آن ھا در حالت تدافعی زندگی کرده و در زمان رویارویی با شریر عقب نشینی می کنند. ریشۀ اصلی شکست آن ھا این است کھ نمی دانند در نظر خداوند بھ ھمان اندازه عادل شمرده شده اند کھ خود عیسی عادل است. درک این حقیقت و شکرگزاری بھ خاطر آن جسارت وشجاعت را در ما تقویت می بخشد. بیائید بھ برخی دیگر از نتایج عادل شمردگی نگاه کنیم . اشعیا ٣٢:١٧چنین می گوید : ” ثمره عدالت سلامتی خواھد بود و نتیجھ عدالت آرامی و امنیت تا ابدالاباد . “این متن در مورد سھ محصول عادل شمردگی سخن می گوید کھ عبارتند از عدالت، آرامی و امنیت و زمانی کھ ما در می یابیم با عدالت عیسی مسیح عادل شمرده شده ایم این نتایج برای ما حاصل می شود. رومیان ١۴:١٧ بھ ما می گوید : ” زیرا پادشاھی خدا خوردن و نوشیدن نیست بلکھ پارسایی، سلامتی و شادی در روح القدس است . ” پارسایی، آرامش و خوشی محصولات عادل شمردگی ھستند . اگر ما نپذیریم کھ از طریق ایمان عادل شمرده شویم ممکن است سعی کنیم تا با تلاش خود این نتایج را در زندگی مان حاصل کنیم اما بدانید کھ تلاش ما بیھوده خواھد بود. دیدن این حقیقت کھ مسیحیان بسیاری سعی می کنند تا شاد و آرام باشند و در امنیت و صلح زندگی کنند بسیار تأسف بار است آن ھم تنھا بھ دلیل کھ بھ آن ھا گفتھ شده باید این خصوصیات در زندگی شما وجود ً داشتھ باشند. از بخشیده شدن گناھان خود مطمئن تجربۀ من می گوید زمانی کھ مسیحیان واقعا شوند و بدانند کھ از طریق ایمان عادل شمرده شده اند نتایج این عادل شمردگی بھ طور اتوماتیک در زندگی آنھا نمایان می شود و کلید آن این است کھ مردم در یابند از طریق عدالت عیسی عادل گشتھ اند.

 

 

خداوندم عیسی 

به خاطر قربانیت بر صلیبت تو را شکر می کنم. 

اعلام می کنم که عدالت عیسی باعث ایجاد

شجاعت، آرامی صلح و امنیت در زندگیم گشته و 

من این نتایج را از آنرو دریافت کرده ام 

چون از طریق ایمان عادل شمرده شده ام .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »