بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  یکشنبه ۵ اردیبهشت

نماینده شگفت انگیز ما

نان روزانه 

 

 

۵ اردیبهشت / ۲۵ آوریل

 

 

 

نماینده شگفت انگیز ما

عیسی به جای ما مُرد تا ما بتوانیم در حیات او سهیم گردیم 

 

 

 

بیائید در مورد این که چگونه مسیح خود را با نژاد بشری یکی ساخت و گناه آنھا را بر خود گرفت نگاھی به چند آیه بیاندازیم.

 

” از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینھا سھیم شد تا با مرگ خود، صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به  زیر کِشد، و آنان را که ھمۀ عمر در بندگی ترس از مرگ به سر برده اند، آزاد سازد. ” 

 

                                                                ( عبرانیان ٢ : ١۴ – ١۵ِ ) 

 

 

زمانی که آدم سرکشی کرد بجای اینکه پادشاه شود تبدیل به یک برده شد. برده ای که اسیر شیطان، مرگ و فساد گشت. اما او دیگر آزاد نبود. عیسی به خاطر اینکه بتواند بشریت را از بردگی آزاد سازد خود را مانند یک انسان ساخت و طبیعت آدمی بر خود گرفت. او ھمان جسم و خونی که من و تو داریم را بر خود گرفت تا با مرگ خود بتواند قوت آن کسی که نیروی مرگ را در دستانش دارد نابود سازد. او با کار خود قدرت شرارت را سرکوب کرده و ھمه ما را که تمامی عمرمان در اسارت و ترس از مرگ بودیم آزاد ساخت. عیسی طبیعت سقوط کرده انسانھا و گناھان آنھا را بر صلیب، بر خود گرفت. این حقیقت در اول پطرس ٢ : ٢۴ نیز ذکر شده است.

 

” او گناھان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد، تا برای گناھان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم، ھمان که به زخمھایش شفا یافته اید .  زیرا ھمچون گوسفندانی گم ّ گشته از راه بودید ، اما اکنون به سوی شبان و ناظر جان ھایتان بازگشته اید.” 

 

                                                                      (اول پطرس ٢ : ٢۴ )  

 

 

عیسی بر صلیب گناھان و تقصیرات ما را کاملا ً بر خود گرفت و تبدیل به آخرین و بزرگترین قربانی گناه شد. قربانی که تقصیرات تمامی نسل بشر را برداشت. او گناھان ما و مجازات ما را بر خود متحمل شد. جراحات ما بر وی قرار گرفت و او به جای ما مرد. او به عنوان نماینده ما تقصیر سرکشی ما را بر خود پذیرفت. آدم آخر بر صلیب رفت، خونش را ریخت و تمام وجود خود را برای رھایی ما فدا ساخت.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو به خاطر کارت بر صلیب متشکرم. 

اعلام می کنم که توکاملا خود را فدا ساختی 

تا مرا رهایی ببخشی و اعلام می کنم که 

عیسی به جای من مرد تا بتوانم در حیات 

او سهیم گردم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »