بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه / یکشنبه ۳ اسفند ماه

عیسی رھایی بخش

نان روزانه 

۳ اسفند / ۲۱ فوریه

 

عیسی رھایی بخش

 

شیطان هیچ جایی در من ندارد 
هیچ قدرتی بر من ندارد،
هیچ ادعای تسویه شده ای علیه من ندارد،
زیرا همه ادعاهای او درباره من با خون عیسی تسویه شده است

 

ھمین عیسایی که تنھا نجات دھنده ما است تنھا رھاننده ما نیز است. تنھا عیسی می تواند بندھای اسارت و شرارت را از زندگی مردم گشوده به آنان آزادی عطا کند. می خواھم برای آن عده از افرادی که احتیاج به رھایی دارند این رھاننده پر محبت را معرفی کنم. باید با مسیح رابطه ای مستقیم و شخصی ایجاد کنیم و برای این کار چھار نکته لازم است. این بدان معنا است که :

۱ – باید از ھر گونه گناه روی گردان شویم.

۲ – تنھا به عیسی نگاه کنیم زیرا او تنھا رھاننده ماست.

۳ – تنھا امید خود را بر آنچه عیسی با مرگش بر صلیب تدارک دیده قرار دھیم و نه بر اعمال نیک خود.

۴ – با اراده آزاد تصمیم بگیریم و ھمه افرادی که به ما آسیب زده و باعث رنجش ما شده اند را ببخشیم.

زمانی که شخصاً از روح افسردگی نجات یافتم این وعده را از خداوند دریافت نمودم :

” و ھر که نام خداوند را بخواند رھایی خواھد یافت . “

                                                                          (یوئیل ٢ : ٣٢ )

ھمچنین این سخنان عیسی را به یاد آوردم :

” ( شاگردان ) بنام من دیوھا را بیرون خواھند کرد . “

                                                                       ( مرقس ١۶ : ١٧ )

ما نیز در نام عیسی اقتدار داریم دیوھا را اخراج کنیم .

خداوندا

تو را به خاطر عیسی شکر می کنم.

چون تو تنها رهاننده من هستی و هر که نام خداوند را

بخواند رهایی خواهد یافت.

شیطان هیچ جایی در من ندارد.

هیچ قوتی بر من ندارد .

هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد 

زیرا تمام ادعاهای او با خون عیسی تسویه شده است .

 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »