بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  یکشنبه ۳۰ خرداد

بهای دوستی 

نان روزانه 

 

 

۳۰ خرداد /۲۰ ژوئن

 

 

بهای دوستی

من دوست مسیح هستم 

 

 

 

تعھد خداوند بھ شما معادل میزان تعھدی است کھ شما نسبت بھ او دارید. خداوند ھرگز وارد عھدی یک جانبھ نمی شود. بھای داشتن رابطھ با او این است کھ ھمھ چیز را بھ او تسلیم کنید.

 

” بھ ھمین سان ھیچ یک از شما نیز تا زمانی کھ از تمام دارایی خود دست نشوید شاگرد من نتواند بود. 

 

( ” لوقا ١۴:٣٣ (

 

ممکن است چنین بگویید ” این سخت است” اما واقعھ گرایانھ است. اجازه دھید دو حقیقت دیگر را درباره ملکوت خداوند با شما در میان بگذارم. اول اینکھ خداوند ھرگز تخفیف نمی دھد. اگر شما می خواھید رابطۀ پطرس و پولس و یوحنا را با خداوند داشتھ باشید باید آن بھائی کھ آنھا پرداخت کردند را نیز پرداخت کنید. خداوند ھرگز بھ شما تخفیف نمی دھد. خبر خوبی در حقیقت دوم نھفتھ است و آن این است کھ در ملکوت خداوند ھیچ تورمی وجود ندارد و بھای آن ھرگز بالا و پائین نمی رود و ھمواره ثابت است. نتیجھ تعھد بھ خداوند آرامش، امنیت و شادی است. آیا آن را می خواھید ؟ باید تصمیم بگیرید. عیسی چنین گفت:

 

” ھان بر در ایستاده می کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در برویم بگشاید بھ درون خواھم آمد و با او ھمسفره خواھم شد و او با من. ” 

 

( مکاشفھ ٣:٢٠ (

 

بھ فرمولی کھ عیسی دراین آیھ اشاره می کند دقت کنید.ابتدا شما از شام خود بھ عیسی می دھید و سپس او از شام خود بھ شما می دھد. ھمان طور کھ عیسی بھ پدر خود چنین گفت:

 

” ھر آنچھ از آن من است از آن توست و ھر آنچھ از آن توست از آن من است. ” 

 

( یوحنا ١٠:١٧ (

 

آیا حاضر ھستید چنین عھدی با خداوند ببندید؟

 

 

خداوندم عیسی

از تو متشکرم که مرا فدیه داده ای. 

اعلام می کنم من حاضرم بهای تعهد کامل 

برای وارد شدن به این رابطه را بپردازم. 

زیرا من دوست مسیح هستم . 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »