بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۲ خرداد

تفتیش روح خدا 

نان روزانه

 

 

۲ خرداد / ۲۳ مِی

 

 

 

تفتیش روح خدا

 

عیسی طردشدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم 

 

 

 

اولین قدم برای آزاد شدن از طرد شدگی تشخیص مشکل است. زمانی که مشکل را در خود تشخیص دادید می توانید به آن رسیدگی کنید. شما در این مسیر تنھا نیستید. خداوند به شما در تشخیص این مشکل کمک خواھد کرد. بگذارید با مثالی عملی این را برای شما بازگو کنم . در زمان جنگ جھانی دوم وقتی که من در بھداری خدمت می کردم با پزشکی بسیار عالی ھمکار بودم. گلوله ای به یکی از سربازان اصابت کرده بود. او به مرکز پزشکی آمد و بر روی شانه اش سوراخ بسیار کوچک تیره رنگی وجود داشت. کارھای او را انجام دادم و از پزشک پرسیدم آیا باید زخم را پانسمان کنم ؟ پزشک پاسخ داد. خیر. او گفت پنس معاینه را به من بده. بنابراین من پنس نقره ای کوچکی را به او دادم و او آن پنس را بر روی زخم گذاشت و بوسیله آن زخم را بررسی کرد. ابتدا ھیچ اتفاقی رخ نداد اما یکدفعه پنس معاینه با قطعۀ کوچک گلوله در زخم برخورد کرد و بیمار فریادی از درد کشید. در این زمان بود که پزشک مشکل را پیدا کرد. زمانی که دوباره پرسیدم پانسمان کنم یا نه او پاسخ داد. خیر. انبرک را به من بده. سپس با استفاده از انبرک قطعه گلولھ را از درون زخم بیرون کشید و در آن زمان بود که تصمیم گرفت زخم را پانسمان کند. ممکن است شما برای زخم ھای تان کمی از پانسمان مذھب استفاده کنید. اما این پانسمان نمی تواند باعث شفای آن زخم شود زیرا چیزی در درون آن زخم وجود دارد که ابتدا باید مشخص شده و از وجودتان خارج شود. با این وجود اگر قلب خود را نسبت به روح القدس باز کنید او ریشه مشکل را به شما نشان خواھد داد. اگر پنس معاینه روح القدس به گلوله ای که در وجودتان فرو رفته برخورد کند فریاد شما حتماً بلند می شود. اما مقاومت نکنید. از او بخواھید که از انبرک خود استفاده کرده و مشکل را از وجودتان خارج کند. سپس خداوند می تواند بر روی زخم تان مرھمی قرار دھد که بتواند کاملاً آنرا درمان کند.

 

 

خداوندم عیسی 

به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. 

اعلام می کنم که من قلبم را به سوی پنس معاینه

  روح القدس باز می کنم تا او بتواند منشأ مشکل 

مرا به من نشان دهد.چون عیسی طرد شدگی مرا 

بر خود گرفت تا من چون او نزد پدر پذیرفته

شده باشم .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »