بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۲۹ فروردین

قربانی کامل

نان روزانه 

 

 

 ۲۹ فروردین / ۱۸ آوریل

 

 

 

قربانی کامل

عیسی بخاطر گناهان ما گناه شد تا ما بخاطر عدالت او عادل محسوب شویم 

 

 

 

خداوند را پسند آمد تا عیسی را مضروب ساخته و او را به دردھا مبتلا سازد. عیسی مبتلا و دردمند شد  عیسی از لحاظ جسمی بیمار شد. بدن او له شده و مضروب و مبتلا گشت و ھر فشار دیگری که می توانید در این باره فکر کنید بر جسم او وارد آمد. او بر صلیب تمامی بیماری ھا را بر خود گرفت.

” اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردھا مبتلا سازد چون جان خود را قربانی گناه ساخت . نسل خود را خواھد دید و عمرش دراز خواھد شد و اراده خداوند به دست وی به انجام خواھد رسید . “

                                                                      ( اشعیا ۵٣ : ١٠ ) 

 

 

واژه ای که در زبان فارسی به قربانی گناه ترجمه شده در زبان عبری تنھا یک واژه است و آن واژه Asham است که به معنای گناه، تقصیر یا قربانی گناه است. در زمان عھد عتیق این واژه ھم برای قربانی گناه و ھم برای گناه استفاده شده است. اما چرا ؟ زیرا بر اساس قوانین ذکر شده در لاویان زمانی که حیوانی برای قربانی گناه به ھیکل آورده می شد شخصی که گناھکار بود باید دست خود را بر سر آن حیوان قرار می داد و گناه خود را اعتراف می کرد و بدین وسیله به طور سمبلیک گناه خود را بر آن حیوان قرار می داد. بنابراین گناه آن شخص بر قربانی قرار می گرفت و سپس آن حیوان محکوم می شد و بجای آن شخص کشته می شد. البته ھمه این مراسم نمونه ای از مرگ مسیح است برای ما . نویسنده عبرانیان چنین می گوید : که خون این گاوھا و بزھا قادر نبود گناھان انسانھا را بردارد. ( عبرانیان ١٠ : ۴ را مطالعه کنید ) این سیستم تنھا تصویری بود که انسان ھا را به سوی مبادلھ ای که بر صلیب محقق می شد ھدایت کند. اما زمانی که به واقعۀ صلیب می نگریم کلام خداوند می گوید : ” خداوند نسل عیسی را گناه ساخت ” و به معنای خاص کلمه در این قسمت کلام خدا می خواھد اشاره کند که خداوند نفس عیسی را قربانی گناه ساخت. در تائید و تصدیق این امر پولس رسول در آیه زیر اشعیا ۵٣ : ١٠ را نقل قول می کند و می گوید :

 

” او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارسایی خدا شویم ” 

 

                                                                  ( دوم قرنتیان ۵ : ٢١ِ ) 

 

 

خداوندم عیسی 

از تو به خاطر کاری که بر صلیب برای من 

انجام دادی تشکر می کنم. اعلام می کنم که 

عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر 

عدالت او عادل محسوب شویم.

آمین.

۹

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »