بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۲۷ تیر

جایگاه مشخص من

نان روزانه 

 

 

۲۷ تیر / ۱۸جولای

 

 

 

جایگاه مشخص من

من عضو بدن مسیح هستم 

 

 

 

عیسی گفت :

 

 

” که اگر ما به اندازه دانه خردل ایمان داشته باشیم می توانیم کوه ھا را جابه جا کنیم. ” .

( متی ١٧:٢٠ را مطالعھ کنید.)

 

مھم کمیت ایمان ما نیست بلکھ کیفیت آن است. ایمان بھ افرادی عطاء می شود کھ واقع گرا و فروتن ھستند. چرا کھ خداوند بھ شما بھ میزان مشخصی ایمان عطاء کرده است.( رومیان ١٢ : ٣ را مطالعھ کنید. ) زیرا او مکان مشخصی برای شما در بدن مسیح در نظر گرفتھ است. ایمانی کھ بھ شما عطاء شده برای جایگاه تان در بدن بھ طور خاص طراحی شده است. اگر خداوند می خواھد کھ شما دست باشید او بھ شما ایمانی کھ دست نیاز دارد را عطاء می کند اگر از شما می خواھد کھ گوش باشید بھ شما ایمان گوش بودن را عطاء می کند. اگر او بخواھد کھ انگشت باشید بھ شما ایمانی کھ انگشت احتیاج دارد عطاء می کند. اما اگر شما یک انگشت ھستید و سعی می کنید بینی باشید در آن صورت عدم ھماھنگی بین ایمان و عمل شما ایجاد خواھد شد. این بھ آن دلیل نیست کھ شما بھ اندازۀ کافی ایمان ندارید خیر . بلکھ بھ این دلیل است کھ سعی می کنید ایمانی از خود ارائھ دھید کھ در واقع برای آن در نظر گرفتھ نشده اید. این ایمان برای کار و مکان مشخصی کھ شما بھ عنوان عضوی از بدن مسیح دارید در نظر گرفتھ شده است. دست من بھ عنوان یک دست کار خود را بھ صورت عالی انجام می دھد. کتاب مقدس ام را باز می کند صفحھ ھات را ورق می زند. تقریبا ھر چھ را از او می خواھم انجام می دھد اما اگر این کارھا را بخواھم با پای خود انجام دھم بھ مشکل بر می خورم. اما اگر ھموارۀ برای داشتن ایمان در تلاش و کشمکش ھستید شاید شما سعی در انجام کار اشتباھی دارید. ممکن است شما دست باشید و سعی کنید کار پا را انجام دھید و یا پا باشید وسعی کنید کار دست را انجام دھید این یکی از روش ھای خداوند است، برای اینکھ بتواند شما را بھ سوی جایگاه حقیقی تان ھدایت کند.

 

 

عیسی جان

از تو متشکرم که مرا عضوی از بدن خود

قرار داده ای.اعلام می کنم که خداوند مرا

به سوی جایگاه مشخصیاز بدن مسیح هدایت می کند.

زیرا من عضوی از بدن مسیح هستم.

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »