بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۲۶ اردیبهشت

سهیم شدن در جلال 

نان روزانه 

 

 

۲۶ اردیبهشت / ۱۶ مِی

 

 

 

سهیم شدن در جلال

 

 

عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم شویم 

 

 

 

می دانید که متضاد کلمه شرم و خجالت چیست؟ من فکر می کنم بھترین کلمه جلال است.

” بجا بود خدا که ھمه چیز برای او و به واسطۀ او وجود دارد، برای اینکه پسران بسیار را  به جلال برساند، قھرمانِ نجات ایشان را از راه تحمل رنج، کامل گرداند.

.                                                                                  (عبرانیان ٢ : ١٠ ِ ) 

 

توجه داشته باشید که عیسی فرزندان بسیاری را در جلال خود شریک می گرداند. او شرم ما را متحمل شد تا ما بتوانیم در جلال او سھیم باشیم. بعضی از ما گذشته ای داریم که باعث خجالت ما است ما ھنوز پر از تلخی ھایی ھستیم که کاملاً از آنھا آزاد نگشته ایم. وقایعی که مرتب به فکر ما خطور می کند و ما را می رنجاند. این افکار منفی و خاطرات دردناک مانعی برای پرستش حقیقی خداوند ھستند. به یاد داشته باشید که عیسی سه ساعت عریان خجالت ما را بر صلیب تحمل کرد تا برای ما سھیم شدن در جلال او ممکن گردد. یک بار در ھلند، از تحمل شرم ما توسط عیسی مسیح صحبت می کردم. یک زن ھلندی بعداً شھادت خود را برای من فرستاد. او سال ھا پیش به عنوان یک دختر جوان مورد سؤ استفاده جنسی قرار گرفتھ بود. گانگسترھای جوانی به وی تجاوز کرده بودند و بعدا باز او مورد سؤ استفاده افراد دیگری قرار گرفته بود. او ازدواج کرده بود اما خوشحال نبود. چونکه تلخی عمیقی نسبت به آن مرد ھا ( جنس مذکر ) در دل داشت. او نمی توانست از خجالتی که تحمل کرده بود آزاد شود. اما خداوند کار جالبی انجام داد. یک روز در حالی که تنھا در اتاقی نشسته بود در رویایی مسیح را عریان بر صلیب می بیند و دو چیز بر او آشکارمی شود. اول اینکه عیسی شرم ما را متحمل شد و دوم اینکه او یک مرد ( جنس مذکر ) بود.اگر چه او نسبت به مردان احساس بدی داشت اما وقتی متوجه شد که یک مرد(عیسی مسیح ) جریمه خجالت او را پرداخت نموده از این احساس آزاد شد. آیا این واقعاً زیبا نیست؟ عریان بر روی صلیب که توسط رھگذران مورد تمسخر قرار می گرفت. ھدف اولیه از اعدام بر صلیب بی آبرو نمودن آن شخص بود و عیسای مسیح ھمه خجالت ما را تحمل کرد.

 

 

خداوندم عیسی 

برای کارت بر صلیب از تو متشکرم. 

اعلام می کنم که عیسی خجالت ما را تحمل کرد. 

عیسی شرم مرا متحمل شد تا بتوانم 

در جلال او سهیم باشم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »