بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۲۳ خرداد

رفتن به حضور خداوند 

نان روزانه 

 

 

۲۳ خرداد / ۱۳ ژوئن

 

 

رفتن به حضور خداوند

من فرزند خداوند هستم 

 

 

 

زمانی کھ عیسی بھ زمین آمد ھدف اصلی او این بود آنانی کھ بھ او ایمان می آورند را نزد پدر ببرد. خداوند این حقیقت را در آیات مختلفی بازگو می کند. بھ عنوان مثال بھ آیھ زیر توجھ کنید.

 

” باری، ھمه یکدل و ھمدرد و برادردوست و دلسوز و فروتن باشید. ” 

 

                                                          ( اول پطرس ٣: ١٨ )

 

 

چرا عیسی جان خود را فدا کرد؟ تا ما را نزد خداوند بیاورد. عیسی ھدف نبود بلکھ او راه بود. او درباره خود در یوحنا ١۴ : ۶ آشکارا سخن می گوید :

 

” عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات ھستم؛ ھیچکس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی آید. ” 

عیسی راه است اما مقصد پدر است. گاھ اً ھدف اصلی کھ ھمانا رسیدن بھ خدای پدر است را فراموش می کنیم و بیشتر در مورد مسیح بھ عنوان نجات دھنده، شفیع و القاب دیگر سخن می گوئیم. تمامی این نامھا عالی و واقعی ھستند اما نباید ازھدف اصلی خداوند غافل شویم .ھدف اصلی این نیست کھ تنھا نزد پسر بیائیم بلکھ ھدف اصلی این است کھ ما از طریق پسر نزد پدر بیائیم.

 

خداوندم عیسی 

از اینکه مرا فدیه کردی از تو متشکرم. 

اعلام می کنم که از طریق پسر نزد پدر می آیم 

و اعلام می کنم که من فرزند خدا هستم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »