بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۲۲ فروردین

شکرگزاری

نان روزانه

 

 

۲۲ فروردین  / ۱۱ آوریل

 

 

 

شکرگزاری

عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم

 

 

قدرت عظیمی در شکرگزاری نھفته است. شکرگزاری نه تنھا قوت معجزه گر خداوند را جاری می سازد بلکه باعث می شود که قوت خداوند در این دنیا خاکی عمل نموده و مُھری در تائید دریافت برکات روحانی ما باشد.

 

” پس چون به دھی وارد می شد، ده جذامی به او برخوردند. آن ھا دور ایستاده با صدای بلند فریاد برآوردند :  ای عیسی، ای استاد، بر ما ترحم کن » چون عیسی آنھا را دید، گفت :  ”  بروید و خود را به کاھن بنمایید ” آنھا به راه افتادند و در میانۀ راه از جذام پاک شدند. یکی از آنھا چون دید شفا یافته است، در حالی که با صدای بلند خدا را ستایش می کرد، بازگشت و خود را به پای افکند و او را سپاس گفت. آن جذامی سامری بود.عیسی فرمود : مگر آن ده تن ھمه پاک نشدند؟ پس نُه تن دیگر کجایند ؟ آیا به جز این غریبه، کسی دیگر بازنگشت تا خدا را سپاس گوید ؟ سپس به او گفت :  ” برخیز و برو، ایمانت تو را شفا داده است ”  

 

                                                                           ( لوقا ١٧ : ۱۲ – ۱۹) 

 

 

ھمه ده جذامی از لحاظ فیزیکی شفا یافتند. اما تنھا برای آن کسی که باز گشت تا از عیسی تشکر کند چیز بیشتری اتفاق افتاد. عیسی به  او گفت برخیز و برو ایمانت تو را شفا داد . واژه شفا در یونانی کلمه SOZO به معنای نجات است. بار دیگر این واژه تقریبا مانند ھمیشه به چیزی فراتر از یک شفای فیزیکی و تھیه و تدارک این شفا به صورت موقتی اشاره می کند.این واژه تمامی جوانب شفا و نجات را در خود شامل می شود. در میان این جذامی ھا تفاوت بسیار مھمی وجود داشت. ٩ تای آنھا تنھا از لحاظ فیزیکی شفا یافتند اما نفر دھم که باز گشت تا از عیسی تشکر کند نه تنھا از لحاظ فیزیکی شفا یافت بلکه از لحاظ روحانی نیز شفای خود را دریافت کرد و روحش نجات یافت. او وارد رابطه ای جاودانه و صحیحی با خداوند شد. ٩ جذامی دیگر تنھا برکتی جزئی و موقتی دریافت نمودند. اما دھمین نفر از آنھا برکتی کامل و دائمی دریافت نمود اما چه چیزی این تفاوت را ایجاد کرد ؟  شکرگزاری آن جذامی.

 

 

خداوندم عیسی 

برای کاری که بر صلیب انجام داده ای 

تو را شکر می کنم.  اعلام می کنم که

شکرگزاری با عث جاری شدن برکتی کامل

و دائمی در زندگی من می شود و اعلام می کنم 

که عیسی مجروح شد تا من شفا یابم. 

آمین

.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »