بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۱۶ خرداد

جایگزینی برای انسانیت گناهکار گذشته 

نان روزانه 

 

 

۱۶ خرداد / ۶ جون

 

 

جایگزینی برای انسانیت گناهکار گذشته

 

 

من بخشیده شده ام و از گناهانم رهایی یافتم 

 

 

 

برای رھایی کامل از قلمرو گناه خداوند در سه مرحله عمل می کند. پیش از ھر چیز او باید با گناه ما برخورد کند یعنی با تمام کارھای گناه آلودی که تا کنون مرتکب شده ایم. از آنجا که عیسی جریمه کامل گناھان ما را بر صلیب پرداخته است خداوند می تواند بدون زیر پا گذاشتن عدالت خود گناھان ما را ببخشد. بنابراین اولین تدارک او برای ما بخشش است. سپس خداوند باید طبیعت گناه آلودی که باعث شده به کارھای َفس در نظر گرفته اعدام است. یعنی این گناه آلود تمایل داشته باشیم را از بین ببرد. آنچه خداوند برای این ن طبیعت کھنه باید کشته شود. خبر خوب این است که این اعدام بیش از بیست قرن پیش زمانی که عیسی بر صلیب مرد انجام شد. اما این آخرین مرحله نبود. خداوند می خواست انسانیت گناه آلود و کھنه ما را با انسانیت جدید و کاملی که خود خلق کرده جایگزین کند. پولس این قسمت از تدارک خداوند را در کتاب افسسیان چنین توصیف می کند :

 

شما آموختید که باید به لحاظ شیوۀ زندگی پیشین خود، آن انسان قدیم را که تحت تأثیر امیالِ فریبنده دستخوش فساد بود، از تن به در آورید. باید طرز فکر شما نو شود، و انسان جدید را در بر کنید، که آفریده شده است تا در پارسایی و قدّوسیت حقیقی، شبیه خدا باشد

(  افسسیان.   ۴ : ۲۲ – ۲۴ )

 

ما نباید فرض کنیم که انسانیت کھنه ما به راحتی حکم اعدام خود را خواھد پذیرفت. برعکس انسانیت کھنه با ما نبرد خواھد کرد. گاھی به سختی در مقابل ما ایستاده و سعی می کند تا کنترل ما را بدست گیرد.این حقیقت آنچه که پولس در کولسیان ٣ : ۳  ٣ نوشته را به خوبی توصیف می کند جایی که پولس می گوید : زمانی ”   شما مردید .”  سپس وی در آیه ۵ چنین می گوید :

 

پس، ھر آنچه را در وجود شما زمینی است، بکُشید، یعنی بی عفتی، ناپاکی، ھوی و ھوس، امیال زشت و شھوت پرستی را که ھمان بت پرستی است. ” 

( آیه ۵ ) 

 

ما باید با ایمان بپذیریم که مرگ انسانیت کھنه ما حقیقتی است که محقق شده و باید فعالانه بکوشیم و اجازه ندھیم دوباره این انسانیت بخواھد کنترل ما را به دست گیرد.

 

 

خداوندا 

از تو بخاطر بخششت متشکرم. اعلام می کنم 

که عیسی طبیعت کهنه مرا مصلوب کرده و 

آنرا با طبیعتی تازه جایگزین نموده است. 

من فعالانه می کوشم تا با هر تلاشی که انسانیت 

کهنه برای بدست گرفتن کنترل من انجام می دهد 

مقابله کنم و اعلام می کنم من بخشیده شده ام و از 

گناهانم رهایی یافته ام. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »