بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۱۵ فروردین

ما نیاز به بخشیده شدن داریم

نان روزانه 

 

 

۱۵ فروردین / ۴  آوریل

 

 

 

ما نیاز به بخشیده شدن داریم

عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم 

 

 

 

چه چیزی باعث می شود که واژه بخشش چنین زیبا و خاص باشد؟ ُخب. به برخی از نتایجی که پس از بخشش حاصل می شود. بنگرید مصالحه آرامش، ھماھنگی، درک، مشارکت. به برخی از نتایجی که در زمان عدم بخشش ایجاد می شود نگاه کنیم .تلخی، نزاع، تشویش، تنفر، جنگ. گاھی چنین به نظر می رسد که تمامی نژاد بشری اسیر نیرو ھای تاریکی ھستند. ما تنھا به یک روش می توانیم از این سرنوشت ھولناک رھایی یابیم و آن این است که اصول بخشش را آموخته و آن را در زندگی مان بکار گیریم. اجازه دھید بار دیگر دو جنبه بخششی که کتاب مقدس به آن اشاره می کند را یادآوری کنم. این دو جھت به زیبایی در سمبل مسیحیت یعنی صلیب نمایان است. صلیب دارای دو وجه است. عمودی و افقی چوب ھایی که در دو جھت قرار دارند نشان دھنده دو جھت بخشش ھستند. چوب عمودی نمایانگر بخششی است که ما باید از سوی خداوند دریافت کنیم . و چوب افقی بیانگر این است که باید دیگران را ببخشیم و بخشوده شویم. فیضی که به ما قوت بخشش را دیگران می دھد تنھا از طریق صلیب قابل دریافت است. آن بخششی که محتاج دریافت آن از سوی خداوند ھستیم به زیبایی در مزامیر ٣٢ : ١ – ٢ بیان شده است.

” خوشا به حال آن که عصیانش آمرزیده شد، و گناھش پوشانیده گردید. خوشا به حال آن که خداوند جرمی به حسابش نگذارد و در روحش فریبی نباشد. ”
بار دیگر دقت کنید که کلام خدا در باره کسی که احتیاج به بخشش ندارد سخن نمی گوید.

 

کلام خدا به وضوح اشاره می کند که ھمه ما احتیاج داریم که از سوی خداوند بخشیده شویم. ھیچ استثنایی در این امر وجود ندارد. در مزامیر چنین آمده که ھیچ فرد بی گناھی وجود ندارد. ( به عنوان مثال مزامیر ١۴ : ١ – ٣ و ۵٣ : ١ -٣ را مطالعه کنید.)ھمه ما گناه کرده ایم بنابراین ھمه ما به بخشش احتیاج داریم .

 

 

خداوندم عیسی 

از تو تشکر می کنم که برای من بر صلیب جان خود را 

فدا کردی. من نیاز خود را به بخشیده شدن پذیرفته و 

اعلام می کنم که عیسی مجازات شد تا من بخشیده شوم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »