بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۱۳ تیر

ارتباط روح با روح

نان روزانه 

 

 

۱۳ تیر / ۴ جولای

 

 

 

ارتباط روح با روح

با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم 

 

 

 

حقایق بسیاری در مورد ھیکل خداوند در عھد عتیق وجود دارد. یکی از حقایق اصلی این است کھ ھیکل ساختمانی بود متشکل از سھ قسمت. حیات خارجی ، قدس و قدس الاقداس. می بینیم کھ در این تثلیث بھ حقایق ابدی مختلفی اشاره می شود. یعنی سھ در یک است. پدر پسر و روح القدس. سھ شخصیت در یک خدا بھ ھمین صورت انسان نیز سھ در یک است. یک انسان کھ از روح و نفس و جسم تشکیل شده است .ایمان دارم کھ آسمان نیز سھ در یک است. سھ آسمان وجود دارد. آسمان اول قابل مشاھده است و آنچھ کھ ما می بینیم. آسمان دوم کھ در آنجا مرکز فرماندھی و ملکوت شیطان وجود دارد و آسمان سوم جایی کھ خداوند در آن حضور دارد.ھمان مکانی کھ ھم اکنون فردوس در آن واقع است. ھمچنین ایمان دارم کھ سھ قسمت ھیکل خداوند نمایانگر سھ جنبھ از شخصیت انسان ھستند. حیات خارجی کھ در آن قسمت نور طبیعی خورشید، ماه و ستارگان وجود داشت نمایانگر جسم فیزیکی انسان و حواس فیزیکی او است. حیات درونی مرکز احساسات و ادراک ما است کھ قدس نامیده می شود و نمایانگر نفس انسان است و قسمتی کھ دربارۀ حقایق مکاشفھ شده صحبت می کند قدس الاقداس است کھ نمایانگر روح انسان است. این حقیقت آن چیزی است کھ تنھا از طریق رابطۀ مستقیم وشخصی با خداوند درک و دریافت می شود. زیرا تنھا روح انسان است کھ با خداوند می پیوندد.

 

 

” اما آن که با خداوند می پیوندد با او یک روح است. ” 

 

( اول قرنتیان ۶ : ١٧ )

 

 

در اینجا بھ یک نفس و یک جسم اشاره نمی شود بلکھ بھ یک روح اشاره می شود. ارتباط مستقیم با خداوند ارتباط روح با روح است. در آنجا است کھ مکاشفھ ای مستقیم رخ می دھد.

 

 

خداوندا 

از تو متشکرم که مرا با خود پیوند داده ای. 

اعلام می کنم که ارتباط مستقیم و شخصی من 

با خداوند ارتباط روح با روح است.

اعلام می کنم که من با خداوند پیوسته ام

و با او یک روح گشته ام . 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »