بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۱۱ خرداد

مشارکت با خالق

نان روزانه 

 

 

 

۱۱ خرداد / یکم جون

 

 

 

 

مشارکت با خالق

 

عیسی از زمین زندگان مقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم 

 

 

 

در اول تسالونیکیان ۵ : ٢٣ پولس چنین دعا می کند :

 

” ْ خدای آرامش، خود شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح، بی عیب محفوظ بماند. ” 

 

پولس در اینجا به سه جزئی که با ھم یک شخصیت کامل را شکل می دھند اشاره می کند و آن ھا را بھ ترتیب اھمیت ذکر می کند. اول روح دوم جان و سوم تن یا بدن. روح آدمی آن قسمت از وجود اوست کھ در زمان خلقت بھ طور مستقیم توسط خداوند در او دمیده شده است. بنابراین این قسمت از وجود اوست کھ می تواند در اتحاد و مشارکت مستقیم با خداوند باشد. خداوندی کھ خالق اوست. در اول قرنتیان ۶ : ١٧ پولس چنین می گوید : ” ّاما آن کھ با خداوند میپیوندد، با او یک روح است. ” تنھا روح انسان است کھ می تواند در اتحاد و ارتباط مستقیم با خداوند باشد. در ابتدای خلقت روح انسان ھا از بالا با خداوند خالق و از پائین با نفس انسانھا ارتباط داشت. خداوند می خواست بھ طور مستقیم با روح انسان ارتباط ایجاد کرده و از طریق روح با نفس انسان ارتباط ایجاد کند و در روح و جان و بدن آدمی متجلی گردد. اجازه دھید برای تشریح عمل کرد روح، جان و جسم سھ تعریف ساده ارائھ دھم. تعریفی کھ می تواند برای شما مفید باشد. روح انسانی خدامحور است و نفس آدمی شخص محور و بدن آدمی دنیا محور است. ما از طریق روح است کھ با خداوند ارتباط داریم و از طریق نفس است کھ ما از وجود خود آگاھیم و از طریق بدن مان با دنیای اطراف در ارتباط ھستیم. زمانی کھ روح انسان بھ اتحاد و پیوند دوباره با خداوند باز می گردد بھ عنوان چراغی در وجود او دوباره مشتعل می شود. روح القدس وارد شده و آن چراغ را لبریز می کند و بھ تمام دنیای درونی انسان نور می بخشد .( امثال ٢٠ : ٢٧ را مطالعھ کنید. )

 

 

خداوندم عیسی 

برای کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. 

اعلام می کنم که من در مشارکت و اتحاد مستقیم 

با خالق خود هستم زیرا عیسی از زمین زندگان 

منقطع شد تامن بتوانم تا ابد به خداوند بپیوندم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »