بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه ۱۰ اسفند

اھمیت رژیم غذایی صحیح

نان روزانه 

۱۰ اسفند / ۲۸ فوریه

 

اھمیت رژیم غذایی صحیح

 

بدن من هیکل روح القدس است 

که با خون عیسی فدیه داده شده 

پاک گشته و تقدیس شده است 

 

رژیم غذایی صحیح یکی از جنبه ھای ضروری زندگی است. ھمه افراد آگاھانه یا نا آگاھانه از رژیم غذایی خاصی پیروی می کنند و البته رژیم ھای غذایی متفاوتی وجود دارد. یکی از این رژیم ھا گیاه خواری است. با افراد بسیاری ملاقات کرده ام که علاقه به گیاه خواری دارند. از آنھا انتقاد نمی کنم و برای نظر و شیوه رژیم غذایی آنھا احترام قائلم. با این وجود فکر می کنم آنها باید مراقب طرز تفکر و برخورد خود نسبت به دیگران باشند. به آنچه پولس می گوید دقت کنید :

 

” کسی را که ایمانش ضعیف است بپذیرید بی آنکه درباره مسائل مورد تردید حکم صادر کنید. 

ایمان یکی به او اجازه می دھد ھر غذایی را بخورد اما دیگری که ایمانش ضعیف است فقط 

سبزیجات می خورد. آن که ھمه چیز می خورد نباید به آن که نمی خورد به دیده تحقیر بنگرد 

و آن که ھمه چیز نمی خورد نباید آن کس را که ھر غذایی را می خورد محکوم کند. “ 

 

                                                                              ( رومیان ١۴ : ١- ٣ )

 

پولس می گوید که باید مراقب نحوه نگرش مان نسبت به دیگران باشیم. در این مورد نیز نباید کسی که گوشت می خورد آن کسی که گوشت نمی خورد را محکوم کند چون او ھنوز نو ایمان است و خوردن آن را حرام می داند. یکی دیگر از عادات غذایی که توسط افراد بسیاری رعایت می شود اجتناب از خوردن مشروبات الکلی است اما کلام خدا به ما می گوید :

 

” تو علف  را برای چارپایان می رویانی و گیاھان را تا انسان با آن زراعت کند تا از دل زمین خوراک بر آورد شراب را تا دل آدمی را شاد بگرداند و روغن را تا روی وی را شاداب سازد و نان را تا جان او را نیرو بخشد، 

 

                                                                          ( مزامیر ۱۰۴ : ۱۴ – ۱۵ )

 

خداوند از دل زمین چیزھای بسیاری را بر می آورد تا از آن ھا استفاده کنیم. شراب ھم یکی از آن ھا است که دل آدمی را شاد می گرداند  اما واضح است که خداوند ھرگز به ما حکم ننموده که از مشوربات الکلی کاملا احتراز کنیم اما به ما اجازه مست شدن را ھم نمی دھد.

 

خداوندا

تو را برای خون عیسی و عمل پرقوت روح القدس شکر می کنم .

من حتی با آنچه می خورم و می نوشم نیز می خواهم خدا را جلال دهم. 

بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، 

پاک گشته و تقدیس شده است .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »