بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه یکشنبه یکم فروردین ۱۴۰۰

خلقتی کامل

نان روزنانه 

 

یکم فروردین/ ۲۱ مارس

 

 

خلقتی کامل

بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من 

 

 

اگر به کتاب ایوب نگاه کنیم مکاشفات بی نظیری درباره بدن مان آن جا ذکر شده است. بین کتاب پیدایش و ایوب ارتباط متقابل و زیبایی وجود دارد. ایوب ١٠ : ٨ – ١٢ خلاصه ای از خلقت بی نظیر خداوند درباره بدن ھای ما ارائه می دھد. آیه ٨ چنین می گوید : ” دستان تو مرا به تمامی بسرشت و بساخت آیا اکنون ھلاکم می کنی ؟ “ھمان طور که در پیدایش ٢ : ٧ می خوانیم خداوند انسان را از خاک سرشت و این واژه بیانگر عمل ماھرانه و ھوشمند خداوند است. ھمانطور که در کتاب ایوب نیز بدان اشاره می شود این عمل در زمان خلقت انسان رخ می دھد.

  ” دستان تو مرا به تمامی بسرشت و بساخت آیا اکنون ھلاکم می کنی ؟ تمنا به یاد آری که من را از گل سرشتی آیا ا کنون مرا به خاک باز می گردانی ؟ آیا مرا ھمچون شیر نریختی و ھمچون پنیر منجمد نساختی ؟ مرا به پوست و گوشت پوشانیدی و به استخوانھا و پی ھا بافتی ” 

 

                                                                              ( ایوب ١٠ : ٨ – ١١ )

 

در این قسمت ایوب به زیبایی خلقت قسمت ھای مختلف بدن را به ما نشان می دھد و با چه وضوحی این خلقت را تشریح می کند. در آیه ١٢ می خوانیم : ” مرا حیات و محبت بخشیدی و در عنایت خود روح مرا حفظ کردی. ” چند آیه بعد در ھمان کتاب ایوب جنبۀ دیگری از خلقت آدمی را می بینیم . یعنی بخش روحانی وجود او را. ” اما روحی که در انسان است یعنی دم قادر مطلق آن است که انسان را فھم می بخشد . ” ( ایوب ٣٢ : ٨ ) این جملات از کتاب ایوب با ً ھم خوانی دارد. خلقتی که در قسمت ھایی از کتاب پیدایش که در رابطه با خلقت انسان است کاملا آن نفس خداوند از اعلی و خاک از زمین با یکدیگر متحد شدند و انسان کامل و ذی شخصیتی را بوجود آوردند.

 

خداوندا 

تو را به خاطر بدنی که برایم سرشتی شکر می کنم . 

من از به هم پیوستن روح خدا از اعلی و خاک زمین 

از اسفل ساخته شده ام و اعلام می کنم که 

بدن من برای خداوند است و خداوند برای بدن من.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »