بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۹ تیر

حیات در تاک

نان روزانه 

 

 

 

۹  تیر / ۳۰ ژوئن

 

 

 

حیات در تاک

من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام 

 

 

 

عیسی برای اینکه اھمیت حضورش را در زندگی مردم باز گو کند از مثال تاک و شاخھ ھا استفاده می کند. ( یوحنا ١۵:١٨ را مطالعھ کنید.) عیسی در اینجا می گوید من تاک ھستم و شما شاخھ ھا. آیھ ۵ بسیار واضح سخن می گوید و برای تفسیر درست ما را راھنمایی می کند. عیسی ِ خود تاک است. برای اینکھ یک تاک بتواند زنده بماند و میوه بیاورد باید شیرۀ گیاه در آن جریان داشتھ باشد. یعنی مواد غذایی کھ درخاک وجود دارد از ریشھ ھا بھ سمت بالا و از طریق ساقھ بھ شاخھ ھا منتقل شود.اگر این شیره گیاه بھ شاخھ ھا نرسد این شاخھ ھا خشک شده و میوه نخواھند آورد. حیات تاک در شیره گیاه است . این شیره نمایانگر روح القدس است . در رومیان ٨ : ١٠ پولس می گوید :

 

” اما اگر مسیح در شماست ھر چند بدن شما به علت گناه مرده است اما چون پارسا شمرده شده اید روح برای شما حیات است . ” 

 

 

ما در مسیح مرگ را بھ خاطر گناھان مان تجربھ می کنیم. اما با تجربۀ مرگ او بھ حیات او نیز وارد می شویم. زیرا عدالت او از طریق ایمان بھ حساب ما گذارده می شود . ( رومیان ۶ : ۶ – ٨ را مطالعھ کنید. ) زمانی کھ ما عدالت او را داشتھ باشیم پس از حیات او نیز برخوردار خواھیم بود. ما در حیات او کھ از ریشھ ھا و از طریق ساقھ ھای تاک بھ شاخھ ھا می رسد شریک خواھیم بود. پولس در رومیان ٨:١٠ بھ ما می گوید کھ حیات ھمان روح القدس است. روح ھمان حیات است.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو متشکرم که خود را فدا کردی. 

اعلام می کنم حیاتتاک که همان روح القدس است 

در من جاری شده و من از طریق ایمان

عادل شمرده شده ام. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »