بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۵ خرداد

پذیرش خود 

نان روزانه 

 

 

۵ خرداد / ۲۶ مِی

 

 

پذیرش خود

 

 

عیسی طردشدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم 

 

 

 

باید ھر آنچھ که خداوند در کلامش گفتھ را با ایمان بپذیرید. باید باور داشته باشید که در مسیح پذیرفته شده ھستید .کلام خدا به ما می گوید که ھدف خداوند از ازل این بوده که ما را فرزندان خود بگرداند و این ھدف را محقق نموده است. او این ھدف را از طریق مرگ عیسی بر صلیب ممکن ساخت. ( افسسیان ۴ : ١ – ۶ را مطالعه کنید. ) زمانی که از طریق عیسی نزد خداوند می آئید خدای پدر شما را می پذیرد. او روی خود را از شما بر نمی گرداند. برای پذیرفته شدن از سوی خداوند قدم بردارید. شما باید نخست خود را بپذیرید . بسیاری از مواقع این سخت ترین کار برای ما است. زمانی که بر می گردیم و به شکست ھا و تصمیمات اشتباه خود می اندیشیم و شاید به زمان ھایی که باعث نا امیدی دیگران شده ایم ممکن است نام خود را یک بازنده بگذارید. اما خداوند نام شما را ” پسر من و دختر من ” می نامد. ما نیز باید خود را بپذیریم زیرا خداوند ما را پذیرفته است. زمانی کھ از طریق عیسی نزد خداوند می آئید شما خلقتی تازه ھستید .

 

” پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزھای کھنه درگذشت؛ ھان، ھمه چیز تازه شده است! اینھا ھمه از خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. 

 

                                                         ( دوم قرنتیان ۵ : ١٧ – ١٨ )

 

این یعنی خلقتی تازه. به خود تان ھمانند گذشته نگاه نکنید. زیرا شما خلقتی تازه ھستید. بیائید با یکدیگر دعا کنیم. [ خداوندا از تو متشکرم که تو مرا دوست داری و از تو تشکر می کنم که عیسی یعنی پسر خود را برای من دادی تا به جای من بمیرد. متشکرم که او گناھان مرا بر خود گرفت و طرد شدگی مرا برداشته جریمه گناه مرا پرداخت کرد. از این رو که من از طریق او ً نزد تو آمده ام و طرد شده نیستم. من نخواستنی نیستم . من پذیرفته شده ھستم و مرا
تو واقعا ً دوست داری. پدر من ھستی من متعلق به خانواده الھی تو ھستیم ً فرزند تو ھستم تو واقعا من واقعا و آسمان خانه من است. از تو متشکرم ای خداوند آمین . ]

 

 

خداوندم عیسی 

به خاطر کارت بر صلیب از تو متشکرم. 

ایمان دارم آنچه خداوند گفته حقیقت دارد.

ایمان دارم در مسیح پذیرفته شده ام و 

من نیز خود را می پذیرم و اعلام می کنم 

عیسی طرد شدگی مرا بر خود گرفت تا من

چون او نزد پدر پذیرفته شده باشم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »