بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت

افتخار به صلیب 

نان روزانه

 

 

۲۹ اردیبهشت / ۱۹ مِی

 

 

 

افتخار به صلیب

عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم شویم 

 

 

 

روزی روح القدس از طریق پیغامی با من سخن گفت. ” بھ کار کھ در جلجتا انجام شد دقت کن.” یک کار کامل . کامل از چھ لحاظ ؟ از ھر لحاظ. خداوند بھ من نشان داد کھ اگر من کار عیسای مسیح در جلجتا را کامل ببینم کار دیگری نیست کھ بخواھیم بھ آن اضافھ یا کم کنیم.تمام احتیاجات در آن مرتفع شده است.او مرا ھدایت کرد کھ از صلیب نکات بسیاری بیاموزم . در طی سال ھا روح القدس کلام را برای من بیشتر و بیشتر باز کرد. اما حاشا از من اگر من بھ این مسائل افتخار کنم. تنھا افتخار من ھمانا صلیب خداوند مان عیسی مسیح است . بلی بھ سبب ھمین صلیب تمام دلبستگی ھایی کھ در این دنیا داشتم مصلوب شد و از بین رفت و من نسبت بھ گرایش ھای دنیا مصلوب شدم و مردم.

 

” ّاما مباد که من ھرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح، که به واسطۀ آن، دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا. ” 

 

                                                              (غلاطیان ۶ : ١۴ )

پولس فقط یک موضوع داشت تا بھ آن افتخار کند و آن ھم صلیب عیسای مسیح خداوند بود. این یک اعتراف احمقانھ ای در زمان پولس بود زیرا صلیب تجسم کامل شرم و عصیان بود.در کتابی بنام ” دکتری در جلجتا ” پیر باریب ، جراح کاتولیک سعی کرد کھ تجربھ فیزیکی مصلوب شدن را تشریح کند و مشکل این بود کھ ملاکی و مرجعی برای این کار وجود نداشت چونکھ در دو قرن اخیر کسی مصلوب شدن فردی را ندیده بود.فھمیدم کھ چقدر از صلیب بھ عنوان ابزار شرم و شکنجھ فاصلھ داریم. پولس رسول بھ اجداد خود و کلیساھایی کھ با معجزه تأسیس کرده بود افتخار نمی کرد بلکھ افتخار او تنھا صلیب بود وبس. باشد کھ آن روح ما را در بر بگیرد. روحی کھ از افتخار انسانی ، غرور و خودپسندی خالی است و متواضعانھ بھ صلیب عیسای مسیح افتخار می کند .

 

 

خداوندم عیسی 

برای کارت بر صلیب از تو متشکرم. 

اعلام می کنم که من هم به صلیب افتخار می کنم 

چونکه عیسی شرم مرا متحمل شد تا 

بتوانم در جلال او سهیم باشم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »