بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۲۷ اسفند

اسلحه های نبرد ما

نان روزانه 

 

۲۷ اسفند / ۱۷ مارس

 

اسلحه های نبرد ما

من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ 

 

 

 

در مکاشفه ١٢ : ٧ – ٩ آسمان از اژدھا ( شیطان ) و فرشتگانش پاک می شود. آسمان شادی کن. زمین مراقب باش. در این زمان شیطان دقیقاً ھمین جا بر روی زمین خواھد بود. و او می داند که تنھا چند سالی کوتاه فرصت دارد تا انسان ھا را بفریبد و به آنھا صدمه بزند. برای من واضح است کھ این دوره ھمان ( یا قسمتی از آن ) ھفته ھفتم نبوت دانیال است. ( دانیال ٩ : ۲۱ – ۲۴ ,  را مطالعه کنید  ) این دوره زمانی خاصی است و خود شیطان نیز که شاھد این نبوت بوده به خوبی این را می داند. عیسی می گوید که این روزھا کوتاه خواھند شد (متی ٢ : ۲۱ _ ۲۲ , را مطالعه کنید ) اگر چه کتاب مقدس از لحاظ تئوری، به سه سال و نیم اشاره می کند اما حداقل مدتی کوتاه تر خواھد بود. سپس شیطان به زنجیر کشیده شده و در چاه ھاویه زندانی خواھد شد.
شیطان می خواھد ما را نسبت به این حقیقت بی توجه سازد زیرا تا زمانی که ما بی توجه باشیم نمی توانیم کاری که خداوند برعھده مان گذاشته را انجام دھیم. اما خداوند به ما اسلحه ھای روحانی برای مبارزه با شیطان در جای ھایی آسمانی بخشیده است .

 

 “چرا که اسلحۀ جنگ ما دنیایی نیست، بلکه به نیروی الھی قادر به انھدام دژھاست. ما استدلالھا و ھر ادعای تکبّرآمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم کند ویران می کنیم و ھر اندیشه ای را به اطاعت از مسیح اسیر می سازیم”  

 

                                                                                   ( ٢ قرنتیان ١٠  :  ۴ – ۵ )

 

اسلحه ھای روحانی که به ما بخشیده شده ما را قادر می سازد تا ھر چیزی که در مقابل خداوند و ملکوت او قد علم کند را به زیر افکنیم. آخرین و بالاترین چیزی که در مقابل خداوند می ایستد ملکوت شیطان است که در جایھای آسمانی است. اما اسلحه ھای روحانی به ما عطا شده اند تا بتوانیم این ملکوت را در ھم بشکنیم. این دو اسلحه خون عیسی و کلام شھادت ما است.

 

 

 

 

خداوندا 

به خاطر خون عیسی از تو متشکرم .

سلاح روحانی خود را بر می دارم و همراه با

کلام شهادت خود اعلام می کنم  که با

خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام 

و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ  .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »