بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۲۶ خرداد

خشنودی پدر

نان روزانه 

 

 

۲۶ خرداد / ۱۶ ژوئن

 

 

خشنودی پدر

من فرزند خداوند هستم 

 

 

 

در فیلیپیان ٢: ٣ پولس به ما ھشدار می دھد که : ” ھیچ جاه نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بھتر بدانید. ” یکی از مشکلات دائمی و شایعی که در کلیساھا مشاھده کردم و متأسفانه بین خادمین نیز وجود دارد تکبر، رقابت و مقایسه است. از آنجا که نمی خواھم طوری به نظر برسد که من نسبت به دیگران قضاوت می کنم اجازه دھید این حقیقت را نیز اضافه کنم که من در خود نیز این رقابت و جاه طلبی را در می دیدم . غالبا ما امنیت را با موفقیت یکی می دانیم کھ این اشتباه است. ما فکر می کنم کھ اگر من بزرگترین کلیسا را داشتھ باشم و یا بزرگترین جلسات را برگزار نمایم و یا بیشترین نام ھا را در لیست ایمیلم داشتھ باشم دارای امنیت خواھم بود. اما این فریبی بیش نیست. واقعیت امر این است کھ ما ھر چھ بیشتر بر مورد موفقیت شخصی خود متمرکز می شویم کمتر احساس امنیت می کنیم. ما دائما احساس خطر می کنیم کھ نکند شخص دیگری کلیسای بزرگتر یا جلسھ ای بزرگتر یا لیست بلند تری از اسامی من داشتھ باشد. من اصول کامل خدمت را در آنچھ عیسی گفت یافتھ ام.

 

 

” و او که مرا فرستاد، با من است. او مرا تنھا نگذاشته، زیرا من ھمواره آنچه را که مایۀ خشنودی اوست، انجام میدھم.» ” 

 

                                                                                 ( یوحنا ٨ : ٢٩ )

 

 

دیگر جاه طلبی شخصی انگیزه خدمت من نیست. من انگیزه ھای شیرین تر و خالص تری کشف نموده ام و آن انگیزه این است که به سادگی بیاندیشم که چه نکته ای باعث می شود پدر من خشنود گردد. من خود را تمرین می دھم که در ھر شرایط و تصمیمی یک سئوال از خود بپرسم که چگونه می توانم باعث خشنودی پدرم شوم؟ زمانی که نا امید و شکست خورده ام سعی می کنم تمرکز خود را از راه حل بر داشته و تنھا به این چیز بیاندیشم که چه چیزی پدر مرا خشنود می کند آنرا انجام دھم. ما به عنوان خادمین مسیح با ھم رقابت نخواھیم کرد اگر تنھا ھدف و انگیزه ما این باشد که پدر خود را خشنود سازیم. زمانی که این اشتیاق در ما وجود داشته باشد ھماھنگی و توجه متقابل جای جاه طلبی و تکبر را خواھد گرفت.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو متشکرم که مرا باز خریدی. 

اعلام می کنم  که انگیزه من در زندگی

این است که پدر خود را خشنود سازم 

زیرا من فرزند خداوند هستم .

آمین.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »