بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۲۳ تیر

تقدیم بدن های ما 

نان روزانه 

 

۲۳ تیر / ۱۴ جولای

 

 

 

تقدیم بدن های ما

من به بهایی خریداری شده و متعلق به خداوند هستم 

 

 

 

درک اینکه عیسی کل وجود یک شخص را نجات می دھد بسیار مھم است. یعنی روح ، نفس و جسم او را. یکی از دلایل نجات جسم ما این است کھ جسم ما تبدیل بھ ھیکل خداوند شود. خداوند در ھیکلی کھ ھنوز نجات نیافتھ و ھنوز متعلق بھ شیطان است ساکن نخواھد شد. بدن ھای ما نیز باید نجات یابند تا خداوند توسط روح القدس در آنجا ساکن شود. بدن ھای ما توسط خون عیسی نجات می یابند. اما واکنش ما نسبت بھ این موضوع چگونھ باید باشد؟ این قسمت بسیار مھم است . پولس می گوید:

 

 

” پس ای برادران در پرتو رحمتھای خدا از شما استدعا می کنم که بدن ھای خود را ھمچون قربانی زنده و مقدس وپسندیده خدا به اوتقدیم کنیم که عبادت معقول شما ھمین است . ” 

( رومیان ١٢:١ )

 

 

حال واکنش ما نسبت بھ کاری کھ خداوند از طریق مرگ عیسی بر صلیب انجام داد باید چگونھ باشد؟ ما باید بدن ھای خود را ھم چون قربانی زنده تقدیم خداوند کنیم. چرا قربانی زنده ؟ پولس در اینجا قربانی زنده را با قربانی ھای عھد عتیق مقایسھ می کند. قربانی ھایی کھ در آن زمان باید کشتھ می شدند و در مذبح خداوند بھ عنوان قربانی تقدیم می شدند تا بتوانند گناه و تقصیر را پاک کنند. او چنین می گوید کھ بدن ھای خود را بر مذبح خداوند قرار دھید اما آنھا را نکشید. بدن ھای خود را ھم چون قربانی زنده بھ خداوند تقدیم کنید. زمانی کھ شما وجود خود را بر مذبح خداوند قرار دادید دیگر وجود تان متعلق بھ شما نیست متعلق بھ خداوند است. ھر چیزی  کھ بھ عنوان قربانی بر مذبح خداوند قرار داده می شود مال او است. این دقیقا ً آن چیزی است کھ خداوند از ما می خواھد انجام دھیم. بدن ھای خود را بھ عنوان قربانی زنده تقدیم کنیم و مالکیت جسم خود را نیز تسلیم او کنیم و آن را در دستان خداوند قرار دھیم.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا خریده ای.

اعلام می کنم که من جسم خود را به

عنوان قربانی زنده به تو تقدیم می کنم.

من به بهائی خریداری شده ام و

متعلق به خداوند هستم . 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »