بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت

۲۲ اردیبهشت

نان روزانه 

 

 

۲۲ اردیبهشت / ۱۲  مِی

 

 

 

توجه به فقرا

عیسی فقر و تنگدستی را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم 

 

 

 

ما دیروز چھار انگیزه اشتباه را در ارتباط با مسائل مالی بررسی نمودیم. اما ھنوز یک انگیزه اشتباه دیگری نیز وجود دارد کھ باید مراقب آن باشیم و از آن اجتناب کنیم. آن عمل کرد ما انجیل مکررا بھ ما در مورد تحقیر و استثمار فقرا ھشدار می دھد. آیات ً نسبت بھ فقرا است. بسیاری در باب این موضوع در کلام خدا وجود دارد. ما بھ بعضی از این آیات در کتاب امثال اشاره می کنیم:

” آن کھ ھمسایھ اش را خوار شمارد گناه می ورزد اما خجستھ آن کھ با فقیران
مھربان باشد. ” (امثال ١۴:٢١ )

” آن کھ بر بینوا شفقت کند بھ خداوند قرض می دھد و او پاداش کارش را بھ
تمامی خواھد داد . ” (امثال ١٩ : ١٧ )

” ھر آن کس گوش خود بر فریاد بینوا ببندد خود نیز فریاد بر خواھد آورد
و کسی نخواھد شنید . ” ( امثال ٢١ : ١٣ )

” آن کھ بھ فقیران می بخشد بھ نداری گرفتار نمی آید اما لعنت بسیار نصیب کسی است کھ
چشمان بی شفقت دارد. ” ( امثال ٢٨ : ٢٧ ) 

” پارسا بھ حقوق بینوایان توجھ دارد اما شریر را چنین درکی نیست . ” ( امثال ٢٩: ٧ ) 

این آیات و آیات مشابھ مسئولیت بزرگی را در رابطھ با توجھ بھ فقرا بر دوش ما می گذارند. یکی از نشانھ ھای عادل شمردگی ما توجھ بھ فقرا است و در مقابل یکی از نشانھ ھای شرارت، بستن چشمھای تان بر نیاز فقرا است. علاوه بر این در کلام خداوند پاداشی برای توجھ از فقرا وعده داده شده است. سلیمان بھ ما گفت وقتی بھ خداوند قرض می دھیم او در ھنگام پس دادن بھره آنرا فراموش نخواھد کرد.

 

 

خداوندم عیسی 

برای کار تو بر روی صلیب از تو متشکرم . 

اعلام می کنم که من به احتیاجات فقرا توجه خواهم کرد 

و من از آنها مراقبت خواهم نمود . چونکه عیسی فقر و

تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »