بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  چهارشنبه ۲۰ اسفند

از که فرمان می برید؟

نان روزانه

 

۲۰ اسفند / ۱۰ مارس

 

 

از که فرمان می برید؟

اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند 

 

 

آیا نمیدانید که وقتی خود را ھمچون بندگانی فرمانبردار تسلیم کسی میکنید، بندگان آن کس خواھید بود که او را فرمان میبرید، خواه بندۀ گناه، که منجر به مرگ میشود، خواه بندۀ اطاعت، که به پارسایی میانجامد؟ ” 

 

                                                                                                     (رومیان ۶ : ١۶)

 

 

پولس می گوید زمانی که از کسی فرمان می بریم در واقع بنده او ھستیم،به عنوان مثال اگر ما فرمانبردار فساد باشیم بردگان فساد خواھیم بود. ما نمی توانیم بدون اینکه بردگان گناه باشیم تسلیم او شویم. برخی از ما دو راھی را دوست نداریم اما در زندگی روحانی نمی توانیم از آن اجتناب نمائیم. یوشع در انتھای خدمت خود اسرائیل را در مقابل یک انتخاب قرار می دھد :

 

” پس حال از خداوند بترسید و او را با خلوص و وفاداری عبادت کنید و

خدایانی را که پدرانتان درآنسوی رود و در مصر عبادت می کردند به دور

افکنید و خداوند را عبادت کنید . و اگر در نظرتان ناپسند است که خداوند

را عبادت کنید ھمین امروز برگزینید  که را عبادت خواھید کرد 

خواه خدایانی که  پدرانتان  درآن سوی اردن عبادت می کردند 

خواه خدایان اموریان را که در سرزمین شان بسر می بردید

اما من و خاندانم یھوه را عبادت خواھیم کرد : ” 

 

                                                                                               ( یوشع ٢۴ : ١۴ – ١۵ ) 

 

یوشع قوم اسرائیل را بر می انگیزد تا انتخاب خود را انجام دھند و این انتخاب ھرگز تغییر نکرده است. این انتخاب این نیست که آیا می خواھیم خدمت کنیم یا نه بلکه انتخاب فردی است که می خواھیم او را خدمت کنیم. قبل از نجات مان ھیچ حق انتخابی نداشتیم و نمی توانستیم گناه نکنیم. ھیچ گزینه دیگری نداشتیم زیرا مجبور بودیم برده گناه و شیطان باشیم. پس از آنکه توسط عیسی نجات یافتیم گزینه دیگری در مقابل مان گشوده شد و آن این بود که اکنون می توانیم انتخاب کنیم که به خداوند خدمت کنیم و بردگان پارسایی باشیم.

 

 

خداوندم عیسی 

تو را شکر می کنم به خاطر پیروزیت بر صلیب . 

من انتخاب می کنم که خداوند را خدمت کنم. 

اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند 

تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند.

 

 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »