بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۱۹ خرداد

محکومیتی نیست 

نان روزانه 

 

 

۱۹خرداد / ۹  جون

 

 

محکومیتی نیست

 

 

من بخشیده شده ام و از گناهانم رهایی یافتم 

 

 

 

پس اکنون برای آنان کھ در مسیح عیسی ھستند، دیگر ھیچ محکومیتی نیست، چون آنچھ شریعت قادر بھ انجامش نبود، از آن رو کھ بھ ْ سبب انسان نفسانی ناتوان بود، خدا بھ انجام رسانید. او پسر خود را بھ شباھت انسان گناھکار فرستاد تا «قربانی گناه» باشد، و بدینسان در پیکری بشری، حکم محکومیت گناه را اجرا کرد ” ( رومیان ٨ : ١ و ٣ )

دو نوع قھوه وجود دارد فوری و قھوه ای کھ باید از صافی بگذرد تا آماده شود. قھوه نوع دوم زمان بیشتری برای آماده شدن نیاز دارد. زیرا باید تصفیھ شود. کتاب رومیان مانند قھوه ای است کھ باید از صافی عبور کند. ما نمی توانیم بھ نتیجھ ای کھ از باب ٨ کتاب رومیان می گیریم ھمانند قھوه فوری نگاه کنیم بلکھ ما باید ٧ بابی کھ قبل از آن آمده را مد نظر داشتھ باشیم. این ٧ باب مانند صافی عمل می کنند اما نتیجھ ای کھ می دھند نتیجھ ای است پر بار و غنی. تنھا زمانی کھ ما آن باب ھا را خوانده باشیم می فھمیم کھ معنای بنابراین چیست. باب ھای پیشین در مورد گناھکار بودن کامل نژاد بشری سخن می گوید. این باب ھا در باره شکست مذھب برای تغییر طبیعت گناه آلود انسان صحبت می کند. در این باب ھا از مثال ابراھیم و داود سخن بھ میان می آید. ( باب ۴ را مطالعھ کنید. ) و مقایسھ ای میان آدم و مسیح انجام می شود. و این چنین پولس در باب ۶ راه کاری کھ خداوند برای انسانیت کھنھ بشر ارائھ داده است را باز گو می کند و آن راھکار مرگ و اعدام است. خداوند انسانیت کھنھ را وصلھ نمی زند او آنرا تعمیر و اصلاح نمی کند بلکھ آنرا اعدام می کند. خوشبختانھ زمانی کھ عیسی بر صلیب جان خود را داد این اعدام بھ وقوع پیوست. رومیان ٧ درباره رابطھ ما با شریعت سخن می گوید. ھمیشھ فکر می کردم چرا باید بعد از ھمھ این چیزھا دوباره از شریعت سخن بگوئیم. ولی دریافتم کھ آخرین مانعی کھ ما باید از آن عبور کنیم و مرحلھ آخر خالص شدن ما این است کھ چگونھ با شریعت برخورد کنیم. بدون گذر از این صافی نخواھیم توانست بر اساس رومیان باب ٨ زندگی کنیم. زیرا شرط اصلی این است کھ ھیچ محکومیتی وجود نداشتھ باشد. بھ محض اینکھ ما در خود احساس محکومیت کنیم زندگی ما از کنترل روح القدس خارج می شود. ھدف اصلی شریر این است کھ ما را محکوم کند و ھدف کلام خداوند بھ خصوص در رومیان این است کھ ما را از محکومیت رھایی بخشد .

 

 

خداوندا 

تو را به خاطر بخششت شکر می کنم .

من از هر گونه تلاشی که شریر برای محکوم 

ساختن من انجام می دهد آزاد هستم و هیچ 

محکومیتی برای من وجود ندارد زیرا که من

در مسیح عیسی ساکن هستم و من بخشیده شده ام 

و از گناهانم رهایی یافته ام. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »