بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۱۳ اسفند

اطاعت بی چون چرا

نان روزانه 

 

۱۳ اسفند / ۳ مارس

 

اطاعت بی چون چرا

 

بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده پاک گشته و تقدیس شده است

 

 

زمانی که اعترافی می کنیم این اعتراف باید بنیادی باشد. چون مسیحیت تفکری است که با بنیادھا سر و کار دارد.در زبان انگلیسی از واژه ” رادیکال ” استفاده می شود که به معنای ریشه ای است. زمانی که یحیی تعمید دھنده مژده آمدن و نجات عیسی را اعلام می کند چنین می گوید :

 

” و الحال تیشه بر ریشۀ درختان نھاده شده است، پس ھر درختی که ثمرۀ نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده شود. ” 

                                                                                        ( متی ٣ : ١٠ )

 

خداوند تنھا چند شاخه را ھرس نخواھد کرد او حتی ساقه را نخواھید برید. او مستقیما به سوی ریشه خواھد رفت. انتظار او این است که درختان میوه بیاورند. اگر درختی میوه خوب نیاورد خداوند آن را از ریشه خواھد کند. امروزه تند روی در بین نسل جوان امری متداول است. فکر می کنم این خصوصیت نسل جوان باید در راستا و مسیر درستی قرار گیرد. اگر بخواھیم صادق باشیم ما به عنوان نسل قدیمی تر به جای آنکھ در مورد مسائل گوناگون بنیادگرا و تند رو ما باید با روح القدس که غالبا ما را به سوی پافشاری بر ً باشیم باید بیشتر دنبال مصالحه باشیم. بنیادھای صحیح ھدایت می کند ھمکاری کنیم.

 

” و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدنھای فانی شما را نیز زنده خواھد ساخت به
روح خود که در شما ساکن است. ” 

 

                                                                                           ( رومیان ٨: ١١ )

 

پولس در اینجا جمله ای جالب ذکر می کند. او عنوان می کند که اگر شما روح القدس ، یعنی روح خدایی که عیسی را از مردگان برخیزانید در خود داشتھ باشید او می تواند با قوت خود ھر آنچه در بدن تان احتیاج است را به شما عطا کند. چه حقیقت شگفت انگیزی.

 

خداوندا

تو را به خاطر خون عیسی و عمل روح القدس در 

زندگی ام شکر می کنم. 

اعلام می کنم که تصمیم گرفته ام بی چون و چرا با 

روح القدس همکاری کنم. 

زیرا بدن من معبد روح القدس است که با خون عیسی 

فدیه داده شده ،

پاک گشته و تقدیس شده است .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »