بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۱۲ خرداد

وصلت با خداوند 

نان روزانه 

 

 

۱۲ خرداد / ۲ جون

 

وصلت با خداوند

 

 

عیسی از زمین زندگان مقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم 

 

 

 

در باب ٧ کتاب رومیان پولس می گوید کھ ما از طریق شریعت با او وصلت نموده بودیم. یعنی شریعت ھمانند پیمان ازدواجی برای تمامی عمرانسان بود. اما ما با چھ کسی یا چھ چیزی وصلت کرده بودیم؟ ما با طبیعت نفسانی خود ازدواج کرده بودیم . ماھیت شریعت این بود کھ ما باید می توانستیم آن را با توانایی ھای خود حفظ نماییم، و برای این کار ما بر طبیعت جسمانی خود توکل می کردیم و بھ ھمین خاطر شریعت ھیچ فایده ای برای انسانھا نداشت. زندگی تحت شریعت مانند عقد نامھ ای است کھ بر اساس آن با طبیعت نفسانی خود وصلت می کنید. تا زمانی کھ طبیعت کھنھ شما زنده باشد باید بھ آن وصلت وفادار بمانید. شما نمی توانید از آن جدا شده و بھ کس دیگری بپیوندید. خبر خوش این است کھ ھمسر اول شما مرده است. اما چھ وقت ؟ زمانی کھ عیسی بر صلیب جان خود را داد انسانیت کھنھ ما نیز با او مصلوب شد. زمانی کھ این حقیقت را درک می کنید چنین خواھید گفت: جلال بر نام خداوند. من آزاد ھستم . من دیگر نباید با ھمسر سابقم زندگی کنم. ھمسری کھ باعث شد زندگیم تبدیل بھ جھنم شود و ھیچ برکتی از او بھ ما نرسید و نتوانست باعث آرامش و پارسا شمرده شدن من گردد. دیگر من متعھد بھ آن وصلت نیستم و می توانم با شخص دیگر ازدواج کنم. ھمسری کھ قرار است جایگزین او شود آن کسی است کھ از مردگان قیام کرد. مسیح قیام کرده و جلال یافتھ. او می تواند خواه شما مرد باشید یا خواه زن ھمسر شما باشد. آنچھ ما در باره آن صحبت می کنیم وصلتی است روحانی کھ با عیسی ایجاد می شود. در اول قرنتیان ۶ : ١۵ – ١۶ پولس تصویری از اتحاد زن و مرد زناکار بھ ما ارائھ می دھد کھ در آن مرد و آن فاحشھ با ھم یک تن می گردند. او از این مثال منفی برای بھ تصویر کشیدن نوع دیگری از اتحاد استفاده می کند. اما در اینجا رابطھ فیزیکی مطرح نیست بلکھ ارتباط روحانی است. این ھمان رابطھ یا وصلت با خداوند است . اول قرنتیان ۶ : ١٧ ” وصلت میان نفس و جسم ما نیست بلکھ در روح است .”

 

 

خداوندم عیسی 

به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. 

اعلام می کنم که من در روح با آن که از مردگان برخاست 

یعنی عیسای قیام کرده و جلال یافته وصلت کردم. 

اعلام میکنم که عیسی از زمین زندگان منقطع شد 

تا من بتوانم با خداوند تا ابد بپیوندم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »