بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه چهارشنبه ۱۱ فروردین

خدای عهد 

نان روزانه 

 

 

۱۱ فروردین /  ۳۱ مارس

 

 

 

خدای عهد

خداوند قومش را ترک نخواهد کرد 

 

 

در مزمور ٨٩ : ٣۴ خداوند چنین می گوید :

 

” عھد خود را بیحرمت نخواھم ساخت و آنچه را از دھانم صادر شد، تغییر نخواھم داد. ” 

 

مھم است بدانیم که وقتی خداوند وعده ای می دھد و عھدی می بندد ھرگز آنرا زیر پا نخواھد گذاشت. ما باید از این حقیقت آگاه باشیم. کتاب مقدس ما از دو عھد  تشکیل  شده است. عھد جدید و عتیق. بنابراین اساس و ماھیت مکاشفه  الھی بر عھد استوار است. اگر خداوند عھد ھای خود را می شکست  ما نمی توانستیم ھیچ امیدی داشته باشیم.  باور شخصی من این است که  اگرخداوند  عھد  خود را با اسرائیل به جا نمی آورد  ھیچ تضمینی وجود نداشت که با ما به عنوان کلیسا نیز عھد خود را به جا آورد و آنرا زیر پا نگذارد. ممکن است شما این چنین بگوئید که خب اسرائیل خدا را نا امید کرد. بی شک چنین بود . اما آیا صادقانه می توانید بگوئید که آیا کلیسا خدا را از خود نا امید نکرده است؟  من نظر خداوند را نمی دانم اما با درک محدود  خود دریافته ام  که اسرائیل عھد را دریافت کرد با اینکه به طور غم انگیزی باعث نا امیدی خداوند شده بود. ھمچنین می بینم که کلیسا نیز عھد را دریافت کرده با اینکه حتی بدتر از اسرائیل رفتار نموده و باعث نا امیدی خداوند شده است. اما خداوند درباره احیای اسرائیل به ما چه می گوید؟ به نظر من خداوند در این مورد حداقل به ۴ نکته اشاره می کند و ھر کدام از این چھار نکته بسیار مھم ھستند و برای کلیسای مسیح نیز ضروری اند. اول اینکه خداوند می گوید کلام خدا حقیقت است و کتابی برای استفاده تمامی اعصار بوده و مصون از خطا است. دوم اینکه خداوند می گوید که او عھد خود را به جا خواھد آورد . سوم – خداوند می گوید که وی حاکم است و چھارم – این است که خداوند احیای قوم اسرائیل و باز گرداندن آنھا به سرزمین شان را به عنوان نشانه ای برای پایان این عصر قرار داده است. ھر نبوتی که درباره پایان این عصر است به یک اصل مھم اشاره می کند و آن این است که اسرائیل به عنوان کشوری مستقل باید مرزھای خود را داشته باشد.

 

خداوندا 

تو را شکر می کنم که تو نسبت به قوم خود 

اسرائیل وفادار هستی. برای آن قوم دعا می کنم 

چون خداوند عهد خود را وفا می کند. 

زیرا خداوند قومش را ترک نخواهد کرد. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »