بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنج شنبه ۲ اردیبهشت

رهایی خواهیم یافت

نان روزانه 

 

 

۲ اردیبهشت / ۲۲  آوریل

 

 

 

رهایی خواهیم یافت

عیسی بخاطر گناهان ما گناه شد تا ما بخاطر عدالت او عادل محسوب شویم 

 

 

 

راھنمایی ھای عملی مفیدی در کتاب رومیان ۶ : ١١ – ١٣ یافت می شود. اول – ” خود را مرده انگارید ” ( آیھ ١١ ( کتاب مقدس می گوید کھ ما نسبت بھ گناه مرده ایم. این را باور کنید. پولس می گوید : ” با مسیح بر صلیب شدهام، و دیگر من نیستم کھ زندگی میکنم، بلکھ مسیح است کھ در من زندگی میکند؛ و این زندگی کھ اکنون در جسم میکنم، با ایمان بھ پسر خداست کھ مرا محبت کرد و جان خود را بھ خاطر من داد. ” ( غلاطیان ٢ : ٢٠ ( پولس مصلوب شدن و مرگ مسیح را مرگ خود می داند. او بر اساس این حقیقت فکر می کند و سخن می گوید و این حقیقت را در وجود خود می پذیرد و ما نیز باید این کار را انجام دھیم. قدم ھای دو و سھ جملات ھشدار دھنده و منفی ھستند کھ چنین می گویند : ” پس مگذارید گناه در بدنھای فانی شما فرمان براند تا امیال آن را اطاعت کنید. ” ( آیھ ١٢ ” ” ( اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند، بلکھ ھمچون کسانی کھ از مرگ بھ زندگی بازگشتھاند، خود را تسلیم خدا کنید و اعضای بدن خود را بھ او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند. ” ( آیھ ١٣ (قبل از این ما نمی توانستیم تسلیم گناه نباشیم اما اکنون حق انتخاب داریم. اکنون قوتی در وجود ما ھست کھ بزرگتر از گناه است. پس ما آزاد شده و عادل شمرده شده ایم. با این وجود باید اراده خود را بھ کار بریم. زمانی کھ وسوسھ سراغ ما می آید باید بھ طور قاطع و راسخ چنین بگوئیم : ” من تسلیم بدن و اعضای وجود خود نمی شوم. شیطان من تسلیم تو ھم نمی شوم. من متعلق بھ عیسی ھستم . ” قدم چھارم جملھ ای مثبت است. ما نمی توانیم بھ طور مستقل زندگی کنیم و در عین حال آزاد از گناه باشیم. باید انتخاب کنیم کھ خدا را بھ جای شیطان خدمت نمائیم و خود را بھ عنوان قربانی زنده تقدیم خداوند کنیم و ھر آنچھ ھستیم و ھرآنچھ داریم را بھ او تقدیم کنیم. ھیچ چیز را برای خود نگاه نداریم. پولس چنین می گوید : ” اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند، بلکھ ھمچون کسانی کھ از مرگ بھ زندگی بازگشتھاند، خود را تسلیم خدا کنید. و اعضای بدن خود را بھ او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند. ” ( آیھ ١٣ (تمام اعضای بدن خود را تسلیم خداوند کنید تا او بتواند بھ ھر صورت کھ می خواھد از آنھا برای جلال نام خود استفاده کند. نتیجھ این است گناه بر شما فرمان نخواھد راند. ( آیھ ١۴ ( ما از خجالت و از ھمھ نتایج شرارت و گناه نجات یافتھ ایم. اگر ما بنا بر آنچھ در کتاب رومیان ذکر شده زندگی و عمل نمائیم و خود را با مرگ ، دفن و قیام مسیح شریک بدانیم رھایی خواھیم یافت.

 

 

خداوندم عیسی 

تو را برای کارت بر صلیب شکر می کنم. 

اعلام می کنم که از طریق یکی شدن با

عیسی رهایی یافته ام زیرا عیسی به خاطر 

گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او 

عادل محسوب شویم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »