بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  پنج شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

اعتراف ایمان

 

نان روزانه 

 

۲۸ اسفند /  ۱۸ مارس

 

 

اعتراف ایمان

من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ

 

 

خداوند بر من آشکار ساخته که اگر مسیحیان به گذشته خود نگاه کنند خواھند دید که اعلام ھای منفی بسیاری بر زندگی خود نموده اند. ممکن است در مورد آنچه نتوانسته اید انجام دھید یا در مورد شکست ھا و نا امیدی ھای خود سخن گفته باشید. اما می دانید اعترافات ما آینده ما را رقم می زنند. موسی دوازده جاسوس به سرزمین موعود می فرستد.

از میان آنھا دو نفر با اعترافات مثبت بازگشته و ده نفر با اعترافات منفی ،  اکثر اسرائیلی ھا اعترافات منفی را قبول کردند و پذیرفتند  که  ما نمی توانیم. اما آن دو نفر می گفتند که ما می توانیم. قوم اسرائیل سرنوشت ً ھم نتوانستند و آنانی خود را بوسیله اعترافشان رقم زدند .  آنانی که گفتند  :  ”  ما  نمی توانیم ”  واقعا که گفتند ما می توانیم موفق شدند. ممکن است شما سخنانی منفی بر زبان آورده باشید که باعث جلال خداوند نبوده است سخنانی در مورد نا امیدی ھا و سرخوردگی ھایتان. بدانید این اعترافات نھایتا شکست و ناتوانی می رساند.اگر ما اعتراف کنیم که شکست می خوریم سھم ما  ً شما را به همان خواھد شد.اما اگر ما اعتراف مثبت ایمان خود را بلند کنیم خداوند سھم و نصیب ما خواھد شد.کاری که باید بکنید این است که  نزد خداوند اعتراف کنید و بگوئید :

” خداوندا متأسفم. مرا ببخش که با بی ایمانی و افکار منفی دستان تو را در زندگی ام بسته ام و آنچه می توانستی در زندگی ام انجام دھی را محدود ساخته ام. کلام خدا می گوید :

 

” حیات ظاھر شد؛ ما آن را دیده ایم و بر آن شھادت میدھیم. ما حیات جاویدان را به شما اعلام میکنیم، که با پدر بود و بر ما ظاھر شد.” 

 

                                                                                            ( اول یوحنا ١ : ٩ ) 

 

زمانی که اعترافات منفی را رد می کنید از آن دره تاریک تنھایی بیرون می آئید. بگذارید اعتراف شما این باشد :

 

” قوت ھر کار را دارم در مسیح که من را تقویت می بخشد . “

 

 

                                                                                             ( فیلیپیان ١٣ : ۴ ) 

 

 

 

خداوندا

به خاطر خون بره تو را شکرمی کنم . 

اعلام می کنم قوت انجام هر کاری را دارم 

درمسیح که من را تقویت می بخشد و با خون بره 

و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و 

جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ

.آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »