بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه پنجشنبه ۹ اردیبهشت

تبادل کامل

نان روزانه

 

 

۹ اردیبهشت / ۲۹  آوریل

 

 

 

تبادل کامل

عیسی به جای ما مُرد تا ما بتوانیم در حیات او سهیم گردیم 

 

 

 

ھمه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و ھر یک از ما به راه خود رفته بود اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نھاد . ” 

 

                                                                             ( اشعیا ۵٣ : ۶) 

 

 

خلاصه این متن را می توانیم در یک کلمه بیان کرد. ” سرکشی .”  این گناه متداول تمامی نسل بشر است. این نبی چنین ادامھ می دھد. ” اما خداوند تقصیرھای جمیع ما را بر وی نھاد ” ( آیه ۶ )  واژه تقصیرھا ( در زبان عبری ) به معنای سرکشی و طغیان است و ھمچین به  معنای مجازات سرکشی و نتایج شرارت باری است که از سرکشی حاصل می شود. اما جانشین ما ، آن آدم آخر جریمۀ سرکشی ما نتایج شرارت بار آنرا بر صلیب بر خود گرفت. اگر ما بتوانیم مفھوم این حقیقت را درک کنیم این ھمان مجوز ورود به گنجینه خداوند است. مبادله چنین انجام شد. تمام نتایج سرکشی ما بر عیسی آمد تا ما بتوانیم بخاطر اطاعت کامل تمام نتایج نیکو را وارث شویم. از ھر جھت که به این مبادله نگاه بیاندازیم، مبادله ای کامل است. عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم.او مجروح شد تا ما شفا یابیم. او گناھان ما را بر خود متحمل شد تا ما بتوانیم شریک  عدالت او باشیم. او به جای ما مرد تا ما بتوانیم شریک حیات او باشیم. او به خاطر ما لعنت شد تا ما بتوانیم وارث برکات باشیم. او فقر ما را تحمل کرد تا ما بتوانیم به وفور برکات او را دریافت کنیم. او شرمساری و خجالت ما را بر خود گرفت تا ما بتوانیم جلال او را دریافت کنیم . او طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا ما مورد پذیرش قرار بگیریم. برای لحظه ای آن شورشی را بر صلیب تصور کنید و فکر کنید که آن شورشی شما ھستید. در واقع شما باید بر صلیب میخکوب می شدید اما عیسی به جای شما بر صلیب رفت. او نه تنھا سرکشی و عصیان ما را بر خود گرفت بلکه تمامی نتایج شرارت بار آن را نیز تحمل نمود تا شما بتوانید وارد تمامی برکاتی شوید که در نتیجه اطاعت کامل حاصل می شود. این معنای فیض است فیضی که در این جا به فراوانی کار می کند و شما قادر نیستید آنرا با تلاش شخصی بدست آوردید. شما شایسته آن ھم نیستید و نمی توانید ھیچ ادعایی در مورد آن داشته باشید. تنھا یک روش است که می توانید آن فیض را دریافت کنید و آن ایمان است. تنھا ایمان داشته باشید.

 

 

خداوندم عیسی 

برای کارت بر صلیب تو را شکر می کنم 

اعلام می کنم که عیسی به جای من مرد 

تا من بتوانم در حیات او سهیم باشم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »